17. Lý thuyết Bash shell chuyên sâu + Kiểm chứng rõ ràng, chi tiết

Sau khi học xong các bài học lập trình trên, đã biết cách đọc hiểu 100% code nhưng bạn vẫn muốn học bash shell chuyên sâu hơn để tự mình viết ra các bash script làm việc gì đó cho riêng bạn và đọc hiểu thêm 100% code các bash script khác vì các bash script trên chỉ là vài trường hợp riêng lẻ.

Bạn yên tâm chúng tôi sẽ làm điều này cho bạn và cho chính chúng tôi.

Có mấy cách chạy shell script trên linux?

Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành

Phân quyền trên Linux hay lập trình Bash shell thực chiến bằng 2 cách

sfoccount lấy cảm hứng từ sloccount

Linux file types – Lập trình bash shell liệt kê 7 loại file trên Linux

Ash shell vẫn đang xài tốt trên Alpine Linux

Almquist shell trên CentOS 5

VMware ESXi 8 xài Almquist shell và BusyBox để làm gì?

Debian Almquist Shell có gì hay hơn Bash shell?

umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến

Dash shell và Bash shell ai nhanh hơn ai?

Lập trình C trên Linux nếu còn thời gian và người học thích món ăn này

Lập trình C trên Linux để liệt kê 7 loại file có trên Linux

Lập trình PowerShell trên Windows nếu còn thời gian và người học thích món ăn này

Lập trình PowerShell thực chiến

PowerShell trên AlmaLinux 9 sẽ như thế nào?