14. Lập trình Bash shell + Oracle Database 11g/12c/18c/19c/21c

Lập trình Bash shell kết hợp với các công cụ, các câu lệnh SQL của Oracle database để làm các công việc cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle database tự động 100%.

Ngắn gọn là lập trình Bash shell cho Oracle DBA.

Các nội dung xem trước – khóa học còn dư thời gian sẽ nói thêm 1 mớ nữa.

hugepages_settings.sh của Oracle Database 21c

Buid hệ thống chạy Oracle Datase 21c từ con số 0 – LAB tổng hợp – Lập trình tự động 100%

Oracle Database 21c xài Linux Hugepage – LAB tổng hợp – Lập trình tự động 100%

Bài tập lớn 1

Bài tập lớn 2

Oracle Data Guard 21c tự động 100% bằng lập trình Bash shell thực chiến

INS-08101 supportedOSCheck Oracle database 21c có cài được trên AlmaLinux 9 hem?

SQL Developer có Data Guard để coi

Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi?

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

oraenv để làm gì trong Oracle database