2. Công cụ quản lí gói trên RHEL – Ubuntu – Alpine Linux

Chúng tôi không chỉ tập trung vào DevOps mà còn tập trung vào kiến thức nền tảng, chuyên sâu của Linux thông qua lập trình Bash shell để bạn lập trình được nhiều thứ vì không phải phần mềm, ứng dụng nào cũng build thành container image.

Rất nhiều phần mềm, ứng dụng đang chạy không cần đóng gói thành container – bạn yên tâm chúng tôi nói luôn có cơ sở, dẫn chứng, kiểm chứng rõ ràng.

Build Container image thực chất là lập trình Bash shell theo cú pháp của Dockerfile.

RPM YUM DNF trên dòng Red Hat Enterprise Linux

DPKG APT-GET APT trên dòng Ubuntu, Debian

APK trên dòng Alpine Linux

rpm repository có còn ai xài nữa không?

microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì?

yum repository hay dnf repository hay rpm repository?

Lệnh Linux từ đâu đến – bao nhiêu cho đủ?

Photon OS Hệ điều hành Linux của VMware để làm gì?

RPM Package Manager được hệ điều hành Linux nào xài?

Amazon Linux có phải là biến thể của Fedora?

Amazon Linux chạy trên VMware Workstation môi trường on premises được không?

Đóng gói phần mềm bằng RPM có quan trọng không?

Cài Webmin nhìn từ bash script setup-repos.sh

Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell