umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến

Nghe đồn phân quyền file trên Linux là 1 phép toán trừ dành cho học sinh lớp chồi, lớp lá chứ hổng phải dành cho các ông cử nhơn, bà cử nhơn học 4-5 năm đại học.

Phân quyền cao nhất trên Linux là 777 sau khi trừ đi mặt nạ quyền umask thường mặc định là 022 sẽ ra quyền thực sự là 755 cho file hoặc thư mục được tạo ra.

Câu hỏi đặt ra là hãy cố gắng soi nhiều và thật nhiều các trường hợp xảy ra để từ đó kết luận tin đồn trên là đúng hay sai.

Bài tập lập trình Bash shell thực chiến dành cho bạn như sau

Viết chương trình umask-linux-all-perms.sh liệt kê các thư mục tạo ra có quyền gì tương ứng với tất cả các giá trị của umask.

Toàn bộ kết quả của shell script tên umask-linux-all-perms.sh như sau

        777
    umask: 0000
dir0 quyền 777 drwxrwxrwx

        777
    umask: 0001
dir1 quyền 776 drwxrwxrw-

        777
    umask: 0002
dir2 quyền 775 drwxrwxr-x

        777
    umask: 0003
dir3 quyền 774 drwxrwxr--

        777
    umask: 0004
dir4 quyền 773 drwxrwx-wx

        777
    umask: 0005
dir5 quyền 772 drwxrwx-w-

        777
    umask: 0006
dir6 quyền 771 drwxrwx--x

        777
    umask: 0007
dir7 quyền 770 drwxrwx---

        777
    umask: 0010
dir8 quyền 767 drwxrw-rwx

        777
    umask: 0011
dir9 quyền 766 drwxrw-rw-

        777
    umask: 0012
dir10 quyền 765 drwxrw-r-x

        777
    umask: 0013
dir11 quyền 764 drwxrw-r--

        777
    umask: 0014
dir12 quyền 763 drwxrw--wx

        777
    umask: 0015
dir13 quyền 762 drwxrw--w-

        777
    umask: 0016
dir14 quyền 761 drwxrw---x

        777
    umask: 0017
dir15 quyền 760 drwxrw----

        777
    umask: 0020
dir16 quyền 757 drwxr-xrwx

        777
    umask: 0021
dir17 quyền 756 drwxr-xrw-

        777
    umask: 0022
dir18 quyền 755 drwxr-xr-x

        777
    umask: 0023
dir19 quyền 754 drwxr-xr--

        777
    umask: 0024
dir20 quyền 753 drwxr-x-wx

        777
    umask: 0025
dir21 quyền 752 drwxr-x-w-

        777
    umask: 0026
dir22 quyền 751 drwxr-x--x

        777
    umask: 0027
dir23 quyền 750 drwxr-x---

        777
    umask: 0030
dir24 quyền 747 drwxr--rwx

        777
    umask: 0031
dir25 quyền 746 drwxr--rw-

        777
    umask: 0032
dir26 quyền 745 drwxr--r-x

        777
    umask: 0033
dir27 quyền 744 drwxr--r--

        777
    umask: 0034
dir28 quyền 743 drwxr---wx

        777
    umask: 0035
dir29 quyền 742 drwxr---w-

        777
    umask: 0036
dir30 quyền 741 drwxr----x

        777
    umask: 0037
dir31 quyền 740 drwxr-----

        777
    umask: 0040
dir32 quyền 737 drwx-wxrwx

        777
    umask: 0041
dir33 quyền 736 drwx-wxrw-

        777
    umask: 0042
dir34 quyền 735 drwx-wxr-x

        777
    umask: 0043
dir35 quyền 734 drwx-wxr--

        777
    umask: 0044
dir36 quyền 733 drwx-wx-wx

        777
    umask: 0045
dir37 quyền 732 drwx-wx-w-

        777
    umask: 0046
dir38 quyền 731 drwx-wx--x

        777
    umask: 0047
dir39 quyền 730 drwx-wx---

        777
    umask: 0050
dir40 quyền 727 drwx-w-rwx

        777
    umask: 0051
dir41 quyền 726 drwx-w-rw-

        777
    umask: 0052
dir42 quyền 725 drwx-w-r-x

        777
    umask: 0053
dir43 quyền 724 drwx-w-r--

        777
    umask: 0054
dir44 quyền 723 drwx-w--wx

        777
    umask: 0055
dir45 quyền 722 drwx-w--w-

        777
    umask: 0056
dir46 quyền 721 drwx-w---x

        777
    umask: 0057
dir47 quyền 720 drwx-w----

        777
    umask: 0060
dir48 quyền 717 drwx--xrwx

        777
    umask: 0061
dir49 quyền 716 drwx--xrw-

        777
    umask: 0062
dir50 quyền 715 drwx--xr-x

        777
    umask: 0063
dir51 quyền 714 drwx--xr--

        777
    umask: 0064
dir52 quyền 713 drwx--x-wx

        777
    umask: 0065
dir53 quyền 712 drwx--x-w-

        777
    umask: 0066
dir54 quyền 711 drwx--x--x

        777
    umask: 0067
dir55 quyền 710 drwx--x---

        777
    umask: 0070
dir56 quyền 707 drwx---rwx

        777
    umask: 0071
dir57 quyền 706 drwx---rw-

        777
    umask: 0072
dir58 quyền 705 drwx---r-x

        777
    umask: 0073
dir59 quyền 704 drwx---r--

        777
    umask: 0074
dir60 quyền 703 drwx----wx

        777
    umask: 0075
dir61 quyền 702 drwx----w-

        777
    umask: 0076
dir62 quyền 701 drwx-----x

        777
    umask: 0077
dir63 quyền 700 drwx------

        777
    umask: 0100
dir64 quyền 677 drw-rwxrwx

        777
    umask: 0101
dir65 quyền 676 drw-rwxrw-

        777
    umask: 0102
dir66 quyền 675 drw-rwxr-x

        777
    umask: 0103
dir67 quyền 674 drw-rwxr--

        777
    umask: 0104
dir68 quyền 673 drw-rwx-wx

        777
    umask: 0105
dir69 quyền 672 drw-rwx-w-

        777
    umask: 0106
dir70 quyền 671 drw-rwx--x

        777
    umask: 0107
dir71 quyền 670 drw-rwx---

        777
    umask: 0110
dir72 quyền 667 drw-rw-rwx

        777
    umask: 0111
dir73 quyền 666 drw-rw-rw-

        777
    umask: 0112
dir74 quyền 665 drw-rw-r-x

        777
    umask: 0113
dir75 quyền 664 drw-rw-r--

        777
    umask: 0114
dir76 quyền 663 drw-rw--wx

        777
    umask: 0115
dir77 quyền 662 drw-rw--w-

        777
    umask: 0116
dir78 quyền 661 drw-rw---x

        777
    umask: 0117
dir79 quyền 660 drw-rw----

        777
    umask: 0120
dir80 quyền 657 drw-r-xrwx

        777
    umask: 0121
dir81 quyền 656 drw-r-xrw-

        777
    umask: 0122
dir82 quyền 655 drw-r-xr-x

        777
    umask: 0123
dir83 quyền 654 drw-r-xr--

        777
    umask: 0124
dir84 quyền 653 drw-r-x-wx

        777
    umask: 0125
dir85 quyền 652 drw-r-x-w-

        777
    umask: 0126
dir86 quyền 651 drw-r-x--x

        777
    umask: 0127
dir87 quyền 650 drw-r-x---

        777
    umask: 0130
dir88 quyền 647 drw-r--rwx

        777
    umask: 0131
dir89 quyền 646 drw-r--rw-

        777
    umask: 0132
dir90 quyền 645 drw-r--r-x

        777
    umask: 0133
dir91 quyền 644 drw-r--r--

        777
    umask: 0134
dir92 quyền 643 drw-r---wx

        777
    umask: 0135
dir93 quyền 642 drw-r---w-

        777
    umask: 0136
dir94 quyền 641 drw-r----x

        777
    umask: 0137
dir95 quyền 640 drw-r-----

        777
    umask: 0140
dir96 quyền 637 drw--wxrwx

        777
    umask: 0141
dir97 quyền 636 drw--wxrw-

        777
    umask: 0142
dir98 quyền 635 drw--wxr-x

        777
    umask: 0143
dir99 quyền 634 drw--wxr--

        777
    umask: 0144
dir100 quyền 633 drw--wx-wx

        777
    umask: 0145
dir101 quyền 632 drw--wx-w-

        777
    umask: 0146
dir102 quyền 631 drw--wx--x

        777
    umask: 0147
dir103 quyền 630 drw--wx---

        777
    umask: 0150
dir104 quyền 627 drw--w-rwx

        777
    umask: 0151
dir105 quyền 626 drw--w-rw-

        777
    umask: 0152
dir106 quyền 625 drw--w-r-x

        777
    umask: 0153
dir107 quyền 624 drw--w-r--

        777
    umask: 0154
dir108 quyền 623 drw--w--wx

        777
    umask: 0155
dir109 quyền 622 drw--w--w-

        777
    umask: 0156
dir110 quyền 621 drw--w---x

        777
    umask: 0157
dir111 quyền 620 drw--w----

        777
    umask: 0160
dir112 quyền 617 drw---xrwx

        777
    umask: 0161
dir113 quyền 616 drw---xrw-

        777
    umask: 0162
dir114 quyền 615 drw---xr-x

        777
    umask: 0163
dir115 quyền 614 drw---xr--

        777
    umask: 0164
dir116 quyền 613 drw---x-wx

        777
    umask: 0165
dir117 quyền 612 drw---x-w-

        777
    umask: 0166
dir118 quyền 611 drw---x--x

        777
    umask: 0167
dir119 quyền 610 drw---x---

        777
    umask: 0170
dir120 quyền 607 drw----rwx

        777
    umask: 0171
dir121 quyền 606 drw----rw-

        777
    umask: 0172
dir122 quyền 605 drw----r-x

        777
    umask: 0173
dir123 quyền 604 drw----r--

        777
    umask: 0174
dir124 quyền 603 drw-----wx

        777
    umask: 0175
dir125 quyền 602 drw-----w-

        777
    umask: 0176
dir126 quyền 601 drw------x

        777
    umask: 0177
dir127 quyền 600 drw-------

        777
    umask: 0200
dir128 quyền 577 dr-xrwxrwx

        777
    umask: 0201
dir129 quyền 576 dr-xrwxrw-

        777
    umask: 0202
dir130 quyền 575 dr-xrwxr-x

        777
    umask: 0203
dir131 quyền 574 dr-xrwxr--

        777
    umask: 0204
dir132 quyền 573 dr-xrwx-wx

        777
    umask: 0205
dir133 quyền 572 dr-xrwx-w-

        777
    umask: 0206
dir134 quyền 571 dr-xrwx--x

        777
    umask: 0207
dir135 quyền 570 dr-xrwx---

        777
    umask: 0210
dir136 quyền 567 dr-xrw-rwx

        777
    umask: 0211
dir137 quyền 566 dr-xrw-rw-

        777
    umask: 0212
dir138 quyền 565 dr-xrw-r-x

        777
    umask: 0213
dir139 quyền 564 dr-xrw-r--

        777
    umask: 0214
dir140 quyền 563 dr-xrw--wx

        777
    umask: 0215
dir141 quyền 562 dr-xrw--w-

        777
    umask: 0216
dir142 quyền 561 dr-xrw---x

        777
    umask: 0217
dir143 quyền 560 dr-xrw----

        777
    umask: 0220
dir144 quyền 557 dr-xr-xrwx

        777
    umask: 0221
dir145 quyền 556 dr-xr-xrw-

        777
    umask: 0222
dir146 quyền 555 dr-xr-xr-x

        777
    umask: 0223
dir147 quyền 554 dr-xr-xr--

        777
    umask: 0224
dir148 quyền 553 dr-xr-x-wx

        777
    umask: 0225
dir149 quyền 552 dr-xr-x-w-

        777
    umask: 0226
dir150 quyền 551 dr-xr-x--x

        777
    umask: 0227
dir151 quyền 550 dr-xr-x---

        777
    umask: 0230
dir152 quyền 547 dr-xr--rwx

        777
    umask: 0231
dir153 quyền 546 dr-xr--rw-

        777
    umask: 0232
dir154 quyền 545 dr-xr--r-x

        777
    umask: 0233
dir155 quyền 544 dr-xr--r--

        777
    umask: 0234
dir156 quyền 543 dr-xr---wx

        777
    umask: 0235
dir157 quyền 542 dr-xr---w-

        777
    umask: 0236
dir158 quyền 541 dr-xr----x

        777
    umask: 0237
dir159 quyền 540 dr-xr-----

        777
    umask: 0240
dir160 quyền 537 dr-x-wxrwx

        777
    umask: 0241
dir161 quyền 536 dr-x-wxrw-

        777
    umask: 0242
dir162 quyền 535 dr-x-wxr-x

        777
    umask: 0243
dir163 quyền 534 dr-x-wxr--

        777
    umask: 0244
dir164 quyền 533 dr-x-wx-wx

        777
    umask: 0245
dir165 quyền 532 dr-x-wx-w-

        777
    umask: 0246
dir166 quyền 531 dr-x-wx--x

        777
    umask: 0247
dir167 quyền 530 dr-x-wx---

        777
    umask: 0250
dir168 quyền 527 dr-x-w-rwx

        777
    umask: 0251
dir169 quyền 526 dr-x-w-rw-

        777
    umask: 0252
dir170 quyền 525 dr-x-w-r-x

        777
    umask: 0253
dir171 quyền 524 dr-x-w-r--

        777
    umask: 0254
dir172 quyền 523 dr-x-w--wx

        777
    umask: 0255
dir173 quyền 522 dr-x-w--w-

        777
    umask: 0256
dir174 quyền 521 dr-x-w---x

        777
    umask: 0257
dir175 quyền 520 dr-x-w----

        777
    umask: 0260
dir176 quyền 517 dr-x--xrwx

        777
    umask: 0261
dir177 quyền 516 dr-x--xrw-

        777
    umask: 0262
dir178 quyền 515 dr-x--xr-x

        777
    umask: 0263
dir179 quyền 514 dr-x--xr--

        777
    umask: 0264
dir180 quyền 513 dr-x--x-wx

        777
    umask: 0265
dir181 quyền 512 dr-x--x-w-

        777
    umask: 0266
dir182 quyền 511 dr-x--x--x

        777
    umask: 0267
dir183 quyền 510 dr-x--x---

        777
    umask: 0270
dir184 quyền 507 dr-x---rwx

        777
    umask: 0271
dir185 quyền 506 dr-x---rw-

        777
    umask: 0272
dir186 quyền 505 dr-x---r-x

        777
    umask: 0273
dir187 quyền 504 dr-x---r--

        777
    umask: 0274
dir188 quyền 503 dr-x----wx

        777
    umask: 0275
dir189 quyền 502 dr-x----w-

        777
    umask: 0276
dir190 quyền 501 dr-x-----x

        777
    umask: 0277
dir191 quyền 500 dr-x------

        777
    umask: 0300
dir192 quyền 477 dr--rwxrwx

        777
    umask: 0301
dir193 quyền 476 dr--rwxrw-

        777
    umask: 0302
dir194 quyền 475 dr--rwxr-x

        777
    umask: 0303
dir195 quyền 474 dr--rwxr--

        777
    umask: 0304
dir196 quyền 473 dr--rwx-wx

        777
    umask: 0305
dir197 quyền 472 dr--rwx-w-

        777
    umask: 0306
dir198 quyền 471 dr--rwx--x

        777
    umask: 0307
dir199 quyền 470 dr--rwx---

        777
    umask: 0310
dir200 quyền 467 dr--rw-rwx

        777
    umask: 0311
dir201 quyền 466 dr--rw-rw-

        777
    umask: 0312
dir202 quyền 465 dr--rw-r-x

        777
    umask: 0313
dir203 quyền 464 dr--rw-r--

        777
    umask: 0314
dir204 quyền 463 dr--rw--wx

        777
    umask: 0315
dir205 quyền 462 dr--rw--w-

        777
    umask: 0316
dir206 quyền 461 dr--rw---x

        777
    umask: 0317
dir207 quyền 460 dr--rw----

        777
    umask: 0320
dir208 quyền 457 dr--r-xrwx

        777
    umask: 0321
dir209 quyền 456 dr--r-xrw-

        777
    umask: 0322
dir210 quyền 455 dr--r-xr-x

        777
    umask: 0323
dir211 quyền 454 dr--r-xr--

        777
    umask: 0324
dir212 quyền 453 dr--r-x-wx

        777
    umask: 0325
dir213 quyền 452 dr--r-x-w-

        777
    umask: 0326
dir214 quyền 451 dr--r-x--x

        777
    umask: 0327
dir215 quyền 450 dr--r-x---

        777
    umask: 0330
dir216 quyền 447 dr--r--rwx

        777
    umask: 0331
dir217 quyền 446 dr--r--rw-

        777
    umask: 0332
dir218 quyền 445 dr--r--r-x

        777
    umask: 0333
dir219 quyền 444 dr--r--r--

        777
    umask: 0334
dir220 quyền 443 dr--r---wx

        777
    umask: 0335
dir221 quyền 442 dr--r---w-

        777
    umask: 0336
dir222 quyền 441 dr--r----x

        777
    umask: 0337
dir223 quyền 440 dr--r-----

        777
    umask: 0340
dir224 quyền 437 dr---wxrwx

        777
    umask: 0341
dir225 quyền 436 dr---wxrw-

        777
    umask: 0342
dir226 quyền 435 dr---wxr-x

        777
    umask: 0343
dir227 quyền 434 dr---wxr--

        777
    umask: 0344
dir228 quyền 433 dr---wx-wx

        777
    umask: 0345
dir229 quyền 432 dr---wx-w-

        777
    umask: 0346
dir230 quyền 431 dr---wx--x

        777
    umask: 0347
dir231 quyền 430 dr---wx---

        777
    umask: 0350
dir232 quyền 427 dr---w-rwx

        777
    umask: 0351
dir233 quyền 426 dr---w-rw-

        777
    umask: 0352
dir234 quyền 425 dr---w-r-x

        777
    umask: 0353
dir235 quyền 424 dr---w-r--

        777
    umask: 0354
dir236 quyền 423 dr---w--wx

        777
    umask: 0355
dir237 quyền 422 dr---w--w-

        777
    umask: 0356
dir238 quyền 421 dr---w---x

        777
    umask: 0357
dir239 quyền 420 dr---w----

        777
    umask: 0360
dir240 quyền 417 dr----xrwx

        777
    umask: 0361
dir241 quyền 416 dr----xrw-

        777
    umask: 0362
dir242 quyền 415 dr----xr-x

        777
    umask: 0363
dir243 quyền 414 dr----xr--

        777
    umask: 0364
dir244 quyền 413 dr----x-wx

        777
    umask: 0365
dir245 quyền 412 dr----x-w-

        777
    umask: 0366
dir246 quyền 411 dr----x--x

        777
    umask: 0367
dir247 quyền 410 dr----x---

        777
    umask: 0370
dir248 quyền 407 dr-----rwx

        777
    umask: 0371
dir249 quyền 406 dr-----rw-

        777
    umask: 0372
dir250 quyền 405 dr-----r-x

        777
    umask: 0373
dir251 quyền 404 dr-----r--

        777
    umask: 0374
dir252 quyền 403 dr------wx

        777
    umask: 0375
dir253 quyền 402 dr------w-

        777
    umask: 0376
dir254 quyền 401 dr-------x

        777
    umask: 0377
dir255 quyền 400 dr--------

        777
    umask: 0400
dir256 quyền 377 d-wxrwxrwx

        777
    umask: 0401
dir257 quyền 376 d-wxrwxrw-

        777
    umask: 0402
dir258 quyền 375 d-wxrwxr-x

        777
    umask: 0403
dir259 quyền 374 d-wxrwxr--

        777
    umask: 0404
dir260 quyền 373 d-wxrwx-wx

        777
    umask: 0405
dir261 quyền 372 d-wxrwx-w-

        777
    umask: 0406
dir262 quyền 371 d-wxrwx--x

        777
    umask: 0407
dir263 quyền 370 d-wxrwx---

        777
    umask: 0410
dir264 quyền 367 d-wxrw-rwx

        777
    umask: 0411
dir265 quyền 366 d-wxrw-rw-

        777
    umask: 0412
dir266 quyền 365 d-wxrw-r-x

        777
    umask: 0413
dir267 quyền 364 d-wxrw-r--

        777
    umask: 0414
dir268 quyền 363 d-wxrw--wx

        777
    umask: 0415
dir269 quyền 362 d-wxrw--w-

        777
    umask: 0416
dir270 quyền 361 d-wxrw---x

        777
    umask: 0417
dir271 quyền 360 d-wxrw----

        777
    umask: 0420
dir272 quyền 357 d-wxr-xrwx

        777
    umask: 0421
dir273 quyền 356 d-wxr-xrw-

        777
    umask: 0422
dir274 quyền 355 d-wxr-xr-x

        777
    umask: 0423
dir275 quyền 354 d-wxr-xr--

        777
    umask: 0424
dir276 quyền 353 d-wxr-x-wx

        777
    umask: 0425
dir277 quyền 352 d-wxr-x-w-

        777
    umask: 0426
dir278 quyền 351 d-wxr-x--x

        777
    umask: 0427
dir279 quyền 350 d-wxr-x---

        777
    umask: 0430
dir280 quyền 347 d-wxr--rwx

        777
    umask: 0431
dir281 quyền 346 d-wxr--rw-

        777
    umask: 0432
dir282 quyền 345 d-wxr--r-x

        777
    umask: 0433
dir283 quyền 344 d-wxr--r--

        777
    umask: 0434
dir284 quyền 343 d-wxr---wx

        777
    umask: 0435
dir285 quyền 342 d-wxr---w-

        777
    umask: 0436
dir286 quyền 341 d-wxr----x

        777
    umask: 0437
dir287 quyền 340 d-wxr-----

        777
    umask: 0440
dir288 quyền 337 d-wx-wxrwx

        777
    umask: 0441
dir289 quyền 336 d-wx-wxrw-

        777
    umask: 0442
dir290 quyền 335 d-wx-wxr-x

        777
    umask: 0443
dir291 quyền 334 d-wx-wxr--

        777
    umask: 0444
dir292 quyền 333 d-wx-wx-wx

        777
    umask: 0445
dir293 quyền 332 d-wx-wx-w-

        777
    umask: 0446
dir294 quyền 331 d-wx-wx--x

        777
    umask: 0447
dir295 quyền 330 d-wx-wx---

        777
    umask: 0450
dir296 quyền 327 d-wx-w-rwx

        777
    umask: 0451
dir297 quyền 326 d-wx-w-rw-

        777
    umask: 0452
dir298 quyền 325 d-wx-w-r-x

        777
    umask: 0453
dir299 quyền 324 d-wx-w-r--

        777
    umask: 0454
dir300 quyền 323 d-wx-w--wx

        777
    umask: 0455
dir301 quyền 322 d-wx-w--w-

        777
    umask: 0456
dir302 quyền 321 d-wx-w---x

        777
    umask: 0457
dir303 quyền 320 d-wx-w----

        777
    umask: 0460
dir304 quyền 317 d-wx--xrwx

        777
    umask: 0461
dir305 quyền 316 d-wx--xrw-

        777
    umask: 0462
dir306 quyền 315 d-wx--xr-x

        777
    umask: 0463
dir307 quyền 314 d-wx--xr--

        777
    umask: 0464
dir308 quyền 313 d-wx--x-wx

        777
    umask: 0465
dir309 quyền 312 d-wx--x-w-

        777
    umask: 0466
dir310 quyền 311 d-wx--x--x

        777
    umask: 0467
dir311 quyền 310 d-wx--x---

        777
    umask: 0470
dir312 quyền 307 d-wx---rwx

        777
    umask: 0471
dir313 quyền 306 d-wx---rw-

        777
    umask: 0472
dir314 quyền 305 d-wx---r-x

        777
    umask: 0473
dir315 quyền 304 d-wx---r--

        777
    umask: 0474
dir316 quyền 303 d-wx----wx

        777
    umask: 0475
dir317 quyền 302 d-wx----w-

        777
    umask: 0476
dir318 quyền 301 d-wx-----x

        777
    umask: 0477
dir319 quyền 300 d-wx------

        777
    umask: 0500
dir320 quyền 277 d-w-rwxrwx

        777
    umask: 0501
dir321 quyền 276 d-w-rwxrw-

        777
    umask: 0502
dir322 quyền 275 d-w-rwxr-x

        777
    umask: 0503
dir323 quyền 274 d-w-rwxr--

        777
    umask: 0504
dir324 quyền 273 d-w-rwx-wx

        777
    umask: 0505
dir325 quyền 272 d-w-rwx-w-

        777
    umask: 0506
dir326 quyền 271 d-w-rwx--x

        777
    umask: 0507
dir327 quyền 270 d-w-rwx---

        777
    umask: 0510
dir328 quyền 267 d-w-rw-rwx

        777
    umask: 0511
dir329 quyền 266 d-w-rw-rw-

        777
    umask: 0512
dir330 quyền 265 d-w-rw-r-x

        777
    umask: 0513
dir331 quyền 264 d-w-rw-r--

        777
    umask: 0514
dir332 quyền 263 d-w-rw--wx

        777
    umask: 0515
dir333 quyền 262 d-w-rw--w-

        777
    umask: 0516
dir334 quyền 261 d-w-rw---x

        777
    umask: 0517
dir335 quyền 260 d-w-rw----

        777
    umask: 0520
dir336 quyền 257 d-w-r-xrwx

        777
    umask: 0521
dir337 quyền 256 d-w-r-xrw-

        777
    umask: 0522
dir338 quyền 255 d-w-r-xr-x

        777
    umask: 0523
dir339 quyền 254 d-w-r-xr--

        777
    umask: 0524
dir340 quyền 253 d-w-r-x-wx

        777
    umask: 0525
dir341 quyền 252 d-w-r-x-w-

        777
    umask: 0526
dir342 quyền 251 d-w-r-x--x

        777
    umask: 0527
dir343 quyền 250 d-w-r-x---

        777
    umask: 0530
dir344 quyền 247 d-w-r--rwx

        777
    umask: 0531
dir345 quyền 246 d-w-r--rw-

        777
    umask: 0532
dir346 quyền 245 d-w-r--r-x

        777
    umask: 0533
dir347 quyền 244 d-w-r--r--

        777
    umask: 0534
dir348 quyền 243 d-w-r---wx

        777
    umask: 0535
dir349 quyền 242 d-w-r---w-

        777
    umask: 0536
dir350 quyền 241 d-w-r----x

        777
    umask: 0537
dir351 quyền 240 d-w-r-----

        777
    umask: 0540
dir352 quyền 237 d-w--wxrwx

        777
    umask: 0541
dir353 quyền 236 d-w--wxrw-

        777
    umask: 0542
dir354 quyền 235 d-w--wxr-x

        777
    umask: 0543
dir355 quyền 234 d-w--wxr--

        777
    umask: 0544
dir356 quyền 233 d-w--wx-wx

        777
    umask: 0545
dir357 quyền 232 d-w--wx-w-

        777
    umask: 0546
dir358 quyền 231 d-w--wx--x

        777
    umask: 0547
dir359 quyền 230 d-w--wx---

        777
    umask: 0550
dir360 quyền 227 d-w--w-rwx

        777
    umask: 0551
dir361 quyền 226 d-w--w-rw-

        777
    umask: 0552
dir362 quyền 225 d-w--w-r-x

        777
    umask: 0553
dir363 quyền 224 d-w--w-r--

        777
    umask: 0554
dir364 quyền 223 d-w--w--wx

        777
    umask: 0555
dir365 quyền 222 d-w--w--w-

        777
    umask: 0556
dir366 quyền 221 d-w--w---x

        777
    umask: 0557
dir367 quyền 220 d-w--w----

        777
    umask: 0560
dir368 quyền 217 d-w---xrwx

        777
    umask: 0561
dir369 quyền 216 d-w---xrw-

        777
    umask: 0562
dir370 quyền 215 d-w---xr-x

        777
    umask: 0563
dir371 quyền 214 d-w---xr--

        777
    umask: 0564
dir372 quyền 213 d-w---x-wx

        777
    umask: 0565
dir373 quyền 212 d-w---x-w-

        777
    umask: 0566
dir374 quyền 211 d-w---x--x

        777
    umask: 0567
dir375 quyền 210 d-w---x---

        777
    umask: 0570
dir376 quyền 207 d-w----rwx

        777
    umask: 0571
dir377 quyền 206 d-w----rw-

        777
    umask: 0572
dir378 quyền 205 d-w----r-x

        777
    umask: 0573
dir379 quyền 204 d-w----r--

        777
    umask: 0574
dir380 quyền 203 d-w-----wx

        777
    umask: 0575
dir381 quyền 202 d-w-----w-

        777
    umask: 0576
dir382 quyền 201 d-w------x

        777
    umask: 0577
dir383 quyền 200 d-w-------

        777
    umask: 0600
dir384 quyền 177 d--xrwxrwx

        777
    umask: 0601
dir385 quyền 176 d--xrwxrw-

        777
    umask: 0602
dir386 quyền 175 d--xrwxr-x

        777
    umask: 0603
dir387 quyền 174 d--xrwxr--

        777
    umask: 0604
dir388 quyền 173 d--xrwx-wx

        777
    umask: 0605
dir389 quyền 172 d--xrwx-w-

        777
    umask: 0606
dir390 quyền 171 d--xrwx--x

        777
    umask: 0607
dir391 quyền 170 d--xrwx---

        777
    umask: 0610
dir392 quyền 167 d--xrw-rwx

        777
    umask: 0611
dir393 quyền 166 d--xrw-rw-

        777
    umask: 0612
dir394 quyền 165 d--xrw-r-x

        777
    umask: 0613
dir395 quyền 164 d--xrw-r--

        777
    umask: 0614
dir396 quyền 163 d--xrw--wx

        777
    umask: 0615
dir397 quyền 162 d--xrw--w-

        777
    umask: 0616
dir398 quyền 161 d--xrw---x

        777
    umask: 0617
dir399 quyền 160 d--xrw----

        777
    umask: 0620
dir400 quyền 157 d--xr-xrwx

        777
    umask: 0621
dir401 quyền 156 d--xr-xrw-

        777
    umask: 0622
dir402 quyền 155 d--xr-xr-x

        777
    umask: 0623
dir403 quyền 154 d--xr-xr--

        777
    umask: 0624
dir404 quyền 153 d--xr-x-wx

        777
    umask: 0625
dir405 quyền 152 d--xr-x-w-

        777
    umask: 0626
dir406 quyền 151 d--xr-x--x

        777
    umask: 0627
dir407 quyền 150 d--xr-x---

        777
    umask: 0630
dir408 quyền 147 d--xr--rwx

        777
    umask: 0631
dir409 quyền 146 d--xr--rw-

        777
    umask: 0632
dir410 quyền 145 d--xr--r-x

        777
    umask: 0633
dir411 quyền 144 d--xr--r--

        777
    umask: 0634
dir412 quyền 143 d--xr---wx

        777
    umask: 0635
dir413 quyền 142 d--xr---w-

        777
    umask: 0636
dir414 quyền 141 d--xr----x

        777
    umask: 0637
dir415 quyền 140 d--xr-----

        777
    umask: 0640
dir416 quyền 137 d--x-wxrwx

        777
    umask: 0641
dir417 quyền 136 d--x-wxrw-

        777
    umask: 0642
dir418 quyền 135 d--x-wxr-x

        777
    umask: 0643
dir419 quyền 134 d--x-wxr--

        777
    umask: 0644
dir420 quyền 133 d--x-wx-wx

        777
    umask: 0645
dir421 quyền 132 d--x-wx-w-

        777
    umask: 0646
dir422 quyền 131 d--x-wx--x

        777
    umask: 0647
dir423 quyền 130 d--x-wx---

        777
    umask: 0650
dir424 quyền 127 d--x-w-rwx

        777
    umask: 0651
dir425 quyền 126 d--x-w-rw-

        777
    umask: 0652
dir426 quyền 125 d--x-w-r-x

        777
    umask: 0653
dir427 quyền 124 d--x-w-r--

        777
    umask: 0654
dir428 quyền 123 d--x-w--wx

        777
    umask: 0655
dir429 quyền 122 d--x-w--w-

        777
    umask: 0656
dir430 quyền 121 d--x-w---x

        777
    umask: 0657
dir431 quyền 120 d--x-w----

        777
    umask: 0660
dir432 quyền 117 d--x--xrwx

        777
    umask: 0661
dir433 quyền 116 d--x--xrw-

        777
    umask: 0662
dir434 quyền 115 d--x--xr-x

        777
    umask: 0663
dir435 quyền 114 d--x--xr--

        777
    umask: 0664
dir436 quyền 113 d--x--x-wx

        777
    umask: 0665
dir437 quyền 112 d--x--x-w-

        777
    umask: 0666
dir438 quyền 111 d--x--x--x

        777
    umask: 0667
dir439 quyền 110 d--x--x---

        777
    umask: 0670
dir440 quyền 107 d--x---rwx

        777
    umask: 0671
dir441 quyền 106 d--x---rw-

        777
    umask: 0672
dir442 quyền 105 d--x---r-x

        777
    umask: 0673
dir443 quyền 104 d--x---r--

        777
    umask: 0674
dir444 quyền 103 d--x----wx

        777
    umask: 0675
dir445 quyền 102 d--x----w-

        777
    umask: 0676
dir446 quyền 101 d--x-----x

        777
    umask: 0677
dir447 quyền 100 d--x------

        777
    umask: 0700
dir448 quyền 077 d---rwxrwx

        777
    umask: 0701
dir449 quyền 076 d---rwxrw-

        777
    umask: 0702
dir450 quyền 075 d---rwxr-x

        777
    umask: 0703
dir451 quyền 074 d---rwxr--

        777
    umask: 0704
dir452 quyền 073 d---rwx-wx

        777
    umask: 0705
dir453 quyền 072 d---rwx-w-

        777
    umask: 0706
dir454 quyền 071 d---rwx--x

        777
    umask: 0707
dir455 quyền 070 d---rwx---

        777
    umask: 0710
dir456 quyền 067 d---rw-rwx

        777
    umask: 0711
dir457 quyền 066 d---rw-rw-

        777
    umask: 0712
dir458 quyền 065 d---rw-r-x

        777
    umask: 0713
dir459 quyền 064 d---rw-r--

        777
    umask: 0714
dir460 quyền 063 d---rw--wx

        777
    umask: 0715
dir461 quyền 062 d---rw--w-

        777
    umask: 0716
dir462 quyền 061 d---rw---x

        777
    umask: 0717
dir463 quyền 060 d---rw----

        777
    umask: 0720
dir464 quyền 057 d---r-xrwx

        777
    umask: 0721
dir465 quyền 056 d---r-xrw-

        777
    umask: 0722
dir466 quyền 055 d---r-xr-x

        777
    umask: 0723
dir467 quyền 054 d---r-xr--

        777
    umask: 0724
dir468 quyền 053 d---r-x-wx

        777
    umask: 0725
dir469 quyền 052 d---r-x-w-

        777
    umask: 0726
dir470 quyền 051 d---r-x--x

        777
    umask: 0727
dir471 quyền 050 d---r-x---

        777
    umask: 0730
dir472 quyền 047 d---r--rwx

        777
    umask: 0731
dir473 quyền 046 d---r--rw-

        777
    umask: 0732
dir474 quyền 045 d---r--r-x

        777
    umask: 0733
dir475 quyền 044 d---r--r--

        777
    umask: 0734
dir476 quyền 043 d---r---wx

        777
    umask: 0735
dir477 quyền 042 d---r---w-

        777
    umask: 0736
dir478 quyền 041 d---r----x

        777
    umask: 0737
dir479 quyền 040 d---r-----

        777
    umask: 0740
dir480 quyền 037 d----wxrwx

        777
    umask: 0741
dir481 quyền 036 d----wxrw-

        777
    umask: 0742
dir482 quyền 035 d----wxr-x

        777
    umask: 0743
dir483 quyền 034 d----wxr--

        777
    umask: 0744
dir484 quyền 033 d----wx-wx

        777
    umask: 0745
dir485 quyền 032 d----wx-w-

        777
    umask: 0746
dir486 quyền 031 d----wx--x

        777
    umask: 0747
dir487 quyền 030 d----wx---

        777
    umask: 0750
dir488 quyền 027 d----w-rwx

        777
    umask: 0751
dir489 quyền 026 d----w-rw-

        777
    umask: 0752
dir490 quyền 025 d----w-r-x

        777
    umask: 0753
dir491 quyền 024 d----w-r--

        777
    umask: 0754
dir492 quyền 023 d----w--wx

        777
    umask: 0755
dir493 quyền 022 d----w--w-

        777
    umask: 0756
dir494 quyền 021 d----w---x

        777
    umask: 0757
dir495 quyền 020 d----w----

        777
    umask: 0760
dir496 quyền 017 d-----xrwx

        777
    umask: 0761
dir497 quyền 016 d-----xrw-

        777
    umask: 0762
dir498 quyền 015 d-----xr-x

        777
    umask: 0763
dir499 quyền 014 d-----xr--

        777
    umask: 0764
dir500 quyền 013 d-----x-wx

        777
    umask: 0765
dir501 quyền 012 d-----x-w-

        777
    umask: 0766
dir502 quyền 011 d-----x--x

        777
    umask: 0767
dir503 quyền 010 d-----x---

        777
    umask: 0770
dir504 quyền 007 d------rwx

        777
    umask: 0771
dir505 quyền 006 d------rw-

        777
    umask: 0772
dir506 quyền 005 d------r-x

        777
    umask: 0773
dir507 quyền 004 d------r--

        777
    umask: 0774
dir508 quyền 003 d-------wx

        777
    umask: 0775
dir509 quyền 002 d-------w-

        777
    umask: 0776
dir510 quyền 001 d--------x

        777
    umask: 0777
dir511 quyền 000 d---------