Ash shell vẫn đang xài tốt trên Alpine Linux

Ốc bươu nướng tiêu

Ốc bươu hấp xả

Ốc bươu xào sa tế

Ash shell còn gọi là Almquist shell do được Kenneth Almquist viết ra.

Ash shell là 1 shell nhỏ nhẹ có nguồn gốc từ Bourne shell trên hệ điều hành Unix System V.4 có từ năm 1977.

Ash shell thay thế Bourne shell để chạy trên các bản Unix BSD những năm 1990.

Alpine Linux xài Ash shell là shell mặc định thay vì Bash shell như các Linux distro khác.

# cat /etc/os-release
NAME="Alpine Linux"
ID=alpine
VERSION_ID=3.19.0
PRETTY_NAME="Alpine Linux v3.19"
HOME_URL="https://alpinelinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues"

# ash --help
BusyBox v1.36.1 (2023-11-07 18:53:09 UTC) multi-call binary.

Usage: ash [-il] [-|+Cabefmnuvx] [-|+o OPT]... [-c 'SCRIPT' [ARG0 ARGS] | FILE ARGS | -s ARGS]

Unix shell interpreter

# cat /etc/shells
# valid login shells
/bin/sh
/bin/ash

# ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jan 23 00:41 /bin/sh -> /bin/busybox

Alpine Linux vẫn có Bash shell như 1 lựa chọn thay thế Ash shell mặc định.

# apk info bash
bash-5.2.21-r0 description:
The GNU Bourne Again shell

bash-5.2.21-r0 webpage:
https://www.gnu.org/software/bash/bash.html

bash-5.2.21-r0 installed size:
1364 KiB

# apk add bash
fetch http://mirror.xtom.com.hk/alpine/v3.19/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
(1/2) Installing readline (8.2.1-r2)
(2/2) Installing bash (5.2.21-r0)
Executing bash-5.2.21-r0.post-install
Executing busybox-1.36.1-r15.trigger
OK: 171 MiB in 82 packages

# cat /etc/shells
# valid login shells
/bin/sh
/bin/ash
/bin/bash