PowerShell trên AlmaLinux 9 sẽ như thế nào?

Powershell là shell để chạy các dòng lệnh (command line) trên Windows có từ thời Windows Vista vào 01/2007.

PowerShell v2.0 được hoàn chỉnh hơn và là 1 thành phần được tích hợp trong Windows 7 và Windows Windows Server 2008 R2.

Microsoft sau đó quyết định mở mã nguồn của PowerShell trên Github vào 08/2016.

Từ đó PowerShell chạy được trên các nền tảng khác (cross platform) như Linux, macOS.

PowerShell LTS là bản hỗ trợ dài hạn (Long Term Support) đi kèm theo vòng đời phát triển của .NET Framework.

PowerShell 7.4 LTS đi kèm .NET 8.0.0 được hỗ trợ tới 10/2026.

Xem thông tin giới thiệu về PowerShell trên AlmaLinux 9.

yum info powershell-lts
Installed Packages
Name     : powershell-lts
Version   : 7.4.1
Release   : 1.rh
Architecture : x86_64
Size     : 173 M
Source    : powershell-lts-7.4.1-1.rh.src.rpm
Repository  : @System
From repo  : @commandline
Summary   : PowerShell is an automation and configuration management platform.
URL     : https://microsoft.com/powershell
License   : MIT
Description : PowerShell is an automation and configuration management platform.
       : It consists of a cross-platform command-line shell and associated scripting language.

Xem phiên bản PowerShell LTS 7.4.1 đã cài trên AlmaLinux 9.

# pwsh
PowerShell 7.4.1
PS /root> 
PS /root> $PSVersionTable

Name              Value
----              -----
PSVersion           7.4.1
PSEdition           Core
GitCommitId          7.4.1
OS               AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
Platform            Unix
PSCompatibleVersions      {1.0, 2.0, 3.0, 4.0…}
PSRemotingProtocolVersion   2.3
SerializationVersion      1.1.0.1
WSManStackVersion       3.0

PS /root> get-host

Name       : ConsoleHost
Version     : 7.4.1
InstanceId    : e37e9647-0acb-4e1e-bcd5-56d83ab3a7e2
UI        : System.Management.Automation.Internal.Host.InternalHostUserInterface
CurrentCulture  : en-US
CurrentUICulture : en-US
PrivateData   : Microsoft.PowerShell.ConsoleHost+ConsoleColorProxy
DebuggerEnabled : True
IsRunspacePushed : False
Runspace     : System.Management.Automation.Runspaces.LocalRunspace

Liệt kê 30 lệnh PowerShell trên AlmaLinux 9.

(Get-Command)[0..29] 

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Alias      Get-PSResource                   1.0.1   Microsoft.PowerShell.PSResourceGet
Function    cd..                             
Function    cd\                              
Function    cd~                              
Function    Clear-Host                          
Function    Compress-Archive                  1.2.5   Microsoft.PowerShell.Archive
Function    exec                             
Function    Expand-Archive                   1.2.5   Microsoft.PowerShell.Archive
Function    Find-Command                    2.2.5   PowerShellGet
Function    Find-DSCResource                  2.2.5   PowerShellGet
Function    Find-Module                    2.2.5   PowerShellGet
Function    Find-RoleCapability                2.2.5   PowerShellGet
Function    Find-Script                    2.2.5   PowerShellGet
Function    Get-CredsFromCredentialProvider          2.2.5   PowerShellGet
Function    Get-InstalledModule                2.2.5   PowerShellGet
Function    Get-InstalledScript                2.2.5   PowerShellGet
Function    Get-PSRepository                  2.2.5   PowerShellGet
Function    help                             
Function    Import-PSGetRepository               1.0.1   Microsoft.PowerShell.PSResourceGet
Function    Install-Module                   2.2.5   PowerShellGet
Function    Install-Script                   2.2.5   PowerShellGet
Function    New-ScriptFileInfo                 2.2.5   PowerShellGet
Function    oss                              
Function    Pause                             
Function    prompt                            
Function    PSConsoleHostReadLine               2.3.4   PSReadLine
Function    Publish-Module                   2.2.5   PowerShellGet
Function    Publish-Script                   2.2.5   PowerShellGet
Function    Register-PSRepository               2.2.5   PowerShellGet
Function    Save-Module                    2.2.5   PowerShellGet

Gõ thử vài lệnh PowerShell trên Linux xem thế nào.

PS /root> New-Item DevSecOps.Edu.VN          

  Directory: /root

UnixMode     User Group     LastWriteTime     Size Name
--------     ---- -----     -------------     ---- ----
-rw-r--r--    root root     3/5/2024 20:16      0 DevSecOps.Edu.VN

PS /root> New-Item -ItemType Directory DevSecOps.EDU.VN

  Directory: /root

UnixMode     User Group     LastWriteTime     Size Name
--------     ---- -----     -------------     ---- ----
drwxr-xr-x    root root     3/5/2024 20:16      6 DevSecOps.EDU.VN

PS /root> Get-ChildItem                

  Directory: /root

UnixMode     User Group     LastWriteTime     Size Name
--------     ---- -----     -------------     ---- ----
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Desktop
drwxr-xr-x    root root     3/5/2024 20:16      6 DevSecOps.EDU.VN
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Documents
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Downloads
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Music
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Pictures
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Public
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Templates
drwxr-xr-x    root root     3/2/2024 23:22      6 Videos
-rw-------    root root     3/2/2024 23:03     1012 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--    root root     3/5/2024 20:16      0 DevSecOps.Edu.VN