Lập trình C trên Linux để liệt kê 7 loại file có trên Linux

Linux kernel được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình C.

Và ngược lại lập trình C làm được toàn bộ các công việc trên Linux.

Viết chương trình tên file_type_checker.c để kiểm tra 7 loại file có trên Linux.

Kết quả chạy file_type_checker như hình

gcc file_type_checker.c -o file_type_checker

file file_type_checker
file_type_checker: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=b2ceb0bdf2e343b9c8dfc690ced630aaab5f144d, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

file file_type_checker | tr ',' '\n'
file_type_checker: ELF 64-bit LSB pie executable
 x86-64
 version 1 (SYSV)
 dynamically linked
 interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
 BuildID[sha1]=b2ceb0bdf2e343b9c8dfc690ced630aaab5f144d
 for GNU/Linux 3.2.0
 not stripped

./file_type_checker /dev/sda /dev/tty1 /root /run/dmeventd-client /root/.bashrc /dev/cdrom /run/systemd/notify
/dev/sda là file khối (block)
/dev/tty1 là file kí tự (character)
/root là file thư mục
/run/dmeventd-client là file FIFO (named pipe)
/root/.bashrc là file thường
/dev/cdrom là file khối (block)
/run/systemd/notify là file Socket