Dash shell và Bash shell ai nhanh hơn ai?

Dash shell là shell nhỏ nhẹ nên được chọn chạy mặc định trên Debian Linux.

Dash shell chạy nhanh hơn Bash shell trong phần lớn các tình huống.

Tiếp tục học lập trình thực chiến trên Linux, trong bài này chúng ta sẽ so sánh thời gian chạy dash script và bash script xem ai nhanh hơn ai.

Code chạy 2 shell script này nằm trong bài umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến

time bash umask-linux-all-perms-bash.sh

...

real	0m1.925s
user	0m1.339s
sys	    0m0.661s

time dash umask-linux-all-perms-dash.sh

...

real	0m1.477s
user	0m1.080s
sys	    0m0.424s