0. Tóm tắt nội dung học, học để làm cái gì? cần gì để học được?

0.1 Tóm tắt nội dung học

0.2 Học để làm cái gì?

0.3 Cần gì để học được?