4. Systemd – Ông chủ mới của không gian người xài (Linux User space – Userspace)

Systemd đã thay thế SysVinit để trở thành ông chủ mới ở không gian người xài trên hầu hết các bản Linux.

Khi xài Linux hay lập trình Bash shell trên Linux khó lòng không đụng đến Systemd.

extract-ikconfig có chạy được trên AlpineLinux xài Busybox không?