18. Bài tập lập trình Bash shell lấy chứng chỉ khóa học

Để đảm bảo chất lượng chứng chỉ khóa học, mỗi người học phải đọc hiểu, kiểm chứng được 100% code của 1 chương trình như lsinitrd.sh.

Thời gian làm tối đa 45 ngày sau khi khóa học kết thúc – Thời gian trình bày + trả lời các câu hỏi tối đa 2 giờ – Không đạt thì làm lại tối đa 2 lần.

Khuyến khích người học chủ động đề xuất giải mã 100% code của 1 chương trình, 1 công cụ, 1 lệnh nào đó mã nguồn mở trên 100 dòng code viết bằng Bash shell để nhận chứng chỉ khóa học.

Không có team, group làm chung mà chỉ có 1 người 1 ngựa chiến đấu mà thôi.

#!/bin/bash
#
# Copyright 2005-2010 Harald Hoyer <harald@redhat.com>
# Copyright 2005-2010 Red Hat, Inc. All rights reserved.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#

usage() {
  {
    echo "Usage: ${0##*/} [options] [<initramfs file> [<filename> [<filename> [...] ]]]"
    echo "Usage: ${0##*/} [options] -k <kernel version>"
    echo
    echo "-h, --help         print a help message and exit."
    echo "-s, --size         sort the contents of the initramfs by size."
    echo "-m, --mod          list modules."
    echo "-f, --file <filename>    print the contents of <filename>."
    echo "--unpack          unpack the initramfs, instead of displaying the contents."
    echo "              If optional filenames are given, will only unpack specified files,"
    echo "              else the whole image will be unpacked. Won't unpack anything from early cpio part."
    echo "--unpackearly        unpack the early microcode part of the initramfs."
    echo "              Same as --unpack, but only unpack files from early cpio part."
    echo "-v, --verbose        unpack verbosely."
    echo "-k, --kver <kernel version> inspect the initramfs of <kernel version>."
    echo
  } >&2
}

[[ $dracutbasedir ]] || dracutbasedir=/usr/lib/dracut

sorted=0
modules=0
unset verbose
declare -A filenames

unset POSIXLY_CORRECT
TEMP=$(getopt \
  -o "vshmf:k:" \
  --long kver: \
  --long file: \
  --long mod \
  --long help \
  --long size \
  --long unpack \
  --long unpackearly \
  --long verbose \
  -- "$@")

# shellcheck disable=SC2181
if (($? != 0)); then
  usage
  exit 1
fi

eval set -- "$TEMP"

while (($# > 0)); do
  case $1 in
    -k | --kver)
      KERNEL_VERSION="$2"
      shift
      ;;
    -f | --file)
      filenames[${2#/}]=1
      shift
      ;;
    -s | --size) sorted=1 ;;
    -h | --help)
      usage
      exit 0
      ;;
    -m | --mod) modules=1 ;;
    -v | --verbose) verbose="--verbose" ;;
    --unpack) unpack=1 ;;
    --unpackearly) unpackearly=1 ;;
    --)
      shift
      break
      ;;
    *)
      usage
      exit 1
      ;;
  esac
  shift
done

[[ $KERNEL_VERSION ]] || KERNEL_VERSION="$(uname -r)"

if [[ $1 ]]; then
  image="$1"
  if ! [[ -f $image ]]; then
    {
      echo "$image does not exist"
      echo
    } >&2
    usage
    exit 1
  fi
else
  if [[ -d /efi/Default ]] || [[ -d /boot/Default ]] || [[ -d /boot/efi/Default ]]; then
    MACHINE_ID="Default"
  elif [[ -s /etc/machine-id ]]; then
    read -r MACHINE_ID < /etc/machine-id
    [[ $MACHINE_ID == "uninitialized" ]] && MACHINE_ID="Default"
  else
    MACHINE_ID="Default"
  fi

  if [[ -d /efi/loader/entries || -L /efi/loader/entries ]] \
    && [[ $MACHINE_ID ]] \
    && [[ -d /efi/${MACHINE_ID} || -L /efi/${MACHINE_ID} ]]; then
    image="/efi/${MACHINE_ID}/${KERNEL_VERSION}/initrd"
  elif [[ -d /boot/loader/entries || -L /boot/loader/entries ]] \
    && [[ $MACHINE_ID ]] \
    && [[ -d /boot/${MACHINE_ID} || -L /boot/${MACHINE_ID} ]]; then
    image="/boot/${MACHINE_ID}/${KERNEL_VERSION}/initrd"
  elif [[ -d /boot/efi/loader/entries || -L /boot/efi/loader/entries ]] \
    && [[ $MACHINE_ID ]] \
    && [[ -d /boot/efi/${MACHINE_ID} || -L /boot/efi/${MACHINE_ID} ]]; then
    image="/boot/efi/${MACHINE_ID}/${KERNEL_VERSION}/initrd"
  elif [[ -f /lib/modules/${KERNEL_VERSION}/initrd ]]; then
    image="/lib/modules/${KERNEL_VERSION}/initrd"
  elif [[ -f /lib/modules/${KERNEL_VERSION}/initramfs.img ]]; then
    image="/lib/modules/${KERNEL_VERSION}/initramfs.img"
  elif [[ -f /boot/initramfs-${KERNEL_VERSION}.img ]]; then
    image="/boot/initramfs-${KERNEL_VERSION}.img"
  elif [[ $MACHINE_ID ]] \
    && mountpoint -q /efi; then
    image="/efi/${MACHINE_ID}/${KERNEL_VERSION}/initrd"
  elif [[ $MACHINE_ID ]] \
    && mountpoint -q /boot/efi; then
    image="/boot/efi/${MACHINE_ID}/${KERNEL_VERSION}/initrd"
  else
    image=""
  fi
fi

shift
while (($# > 0)); do
  filenames[${1#/}]=1
  shift
done

if ! [[ -f $image ]]; then
  {
    echo "No <initramfs file> specified and the default image '$image' cannot be accessed!"
    echo
  } >&2
  usage
  exit 1
fi

TMPDIR="$(mktemp -d -t lsinitrd.XXXXXX)"
# shellcheck disable=SC2064
trap "rm -rf '$TMPDIR'" EXIT

dracutlibdirs() {
  for d in lib64/dracut lib/dracut usr/lib64/dracut usr/lib/dracut; do
    echo "$d/$1"
  done
}

extract_files() {
  ((${#filenames[@]} == 1)) && nofileinfo=1
  for f in "${!filenames[@]}"; do
    [[ $nofileinfo ]] || echo "initramfs:/$f"
    [[ $nofileinfo ]] || echo "========================================================================"
    # shellcheck disable=SC2001
    [[ $f == *"\\x"* ]] && f=$(echo "$f" | sed 's/\\x.\{2\}/????/g')
    $CAT "$image" 2> /dev/null | cpio --extract --verbose --quiet --to-stdout "$f" 2> /dev/null
    ((ret += $?))
    [[ $nofileinfo ]] || echo "========================================================================"
    [[ $nofileinfo ]] || echo
  done
}

list_modules() {
  echo "dracut modules:"
  # shellcheck disable=SC2046
  $CAT "$image" | cpio --extract --verbose --quiet --to-stdout -- \
    $(dracutlibdirs modules.txt) 2> /dev/null
  ((ret += $?))
}

list_files() {
  echo "========================================================================"
  if [ "$sorted" -eq 1 ]; then
    $CAT "$image" 2> /dev/null | cpio --extract --verbose --quiet --list | sort -n -k5
  else
    $CAT "$image" 2> /dev/null | cpio --extract --verbose --quiet --list | sort -k9
  fi
  ((ret += $?))
  echo "========================================================================"
}

list_squash_content() {
  SQUASH_IMG="squash-root.img"
  SQUASH_TMPFILE="$TMPDIR/initrd.root.sqsh"

  $CAT "$image" 2> /dev/null | cpio --extract --verbose --quiet --to-stdout -- \
    $SQUASH_IMG > "$SQUASH_TMPFILE" 2> /dev/null
  if [[ -s $SQUASH_TMPFILE ]]; then
    echo "Squashed content ($SQUASH_IMG):"
    echo "========================================================================"
    unsquashfs -ll "$SQUASH_TMPFILE" | tail -n +4
    echo "========================================================================"
  fi
}

unpack_files() {
  if ((${#filenames[@]} > 0)); then
    for f in "${!filenames[@]}"; do
      # shellcheck disable=SC2001
      [[ $f == *"\\x"* ]] && f=$(echo "$f" | sed 's/\\x.\{2\}/????/g')
      $CAT "$image" 2> /dev/null | cpio -id --quiet $verbose "$f"
      ((ret += $?))
    done
  else
    $CAT "$image" 2> /dev/null | cpio -id --quiet $verbose
    ((ret += $?))
  fi
}

read -r -N 2 bin < "$image"
if [ "$bin" = "MZ" ]; then
  command -v objcopy > /dev/null || {
    echo "Need 'objcopy' to unpack an UEFI executable."
    exit 1
  }
  objcopy \
    --dump-section .linux="$TMPDIR/vmlinuz" \
    --dump-section .initrd="$TMPDIR/initrd.img" \
    --dump-section .cmdline="$TMPDIR/cmdline.txt" \
    --dump-section .osrel="$TMPDIR/osrel.txt" \
    "$image" /dev/null
  uefi="$image"
  image="$TMPDIR/initrd.img"
  [ -f "$image" ] || exit 1
fi

if ((${#filenames[@]} <= 0)) && [[ -z $unpack ]] && [[ -z $unpackearly ]]; then
  if [ -n "$uefi" ]; then
    echo -n "initrd in UEFI: $uefi: "
    du -h "$image" | while read -r a _ || [ -n "$a" ]; do echo "$a"; done
    if [ -f "$TMPDIR/osrel.txt" ]; then
      name=$(sed -En '/^PRETTY_NAME/ s/^\w+=["'"'"']?([^"'"'"'$]*)["'"'"']?/\1/p' "$TMPDIR/osrel.txt")
      id=$(sed -En '/^ID/ s/^\w+=["'"'"']?([^"'"'"'$]*)["'"'"']?/\1/p' "$TMPDIR/osrel.txt")
      build=$(sed -En '/^BUILD_ID/ s/^\w+=["'"'"']?([^"'"'"'$]*)["'"'"']?/\1/p' "$TMPDIR/osrel.txt")
      echo "OS Release: $name (${id}-${build})"
    fi
    if [ -f "$TMPDIR/vmlinuz" ]; then
      version=$(strings -n 20 "$TMPDIR/vmlinuz" | sed -En '/[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+/ { p; q 0 }')
      echo "Kernel Version: $version"
    fi
    if [ -f "$TMPDIR/cmdline.txt" ]; then
      echo "Command line:"
      sed -En 's/\s+/\n/g; s/\x00/\n/; p' "$TMPDIR/cmdline.txt"
    fi
  else
    echo -n "Image: $image: "
    du -h "$image" | while read -r a _ || [ -n "$a" ]; do echo "$a"; done
  fi

  echo "========================================================================"
fi

read -r -N 6 bin < "$image"
case $bin in
  $'\x71\xc7'* | 070701)
    CAT="cat --"
    is_early=$(cpio --extract --verbose --quiet --to-stdout -- 'early_cpio' < "$image" 2> /dev/null)
    # Debian mkinitramfs does not create the file 'early_cpio', so let's check if firmware files exist
    [[ "$is_early" ]] || is_early=$(cpio --list --verbose --quiet --to-stdout -- 'kernel/*/microcode/*.bin' < "$image" 2> /dev/null)
    if [[ "$is_early" ]]; then
      if [[ -n $unpack ]]; then
        # should use --unpackearly for early CPIO
        :
      elif [[ -n $unpackearly ]]; then
        unpack_files
      elif ((${#filenames[@]} > 0)); then
        extract_files
      else
        echo "Early CPIO image"
        list_files
      fi
      if [[ -d "$dracutbasedir/src/skipcpio" ]]; then
        SKIP="$dracutbasedir/src/skipcpio/skipcpio"
      else
        SKIP="$dracutbasedir/skipcpio"
      fi
      if ! [[ -x $SKIP ]]; then
        echo
        echo "'$SKIP' not found, cannot display remaining contents!" >&2
        echo
        exit 0
      fi
    fi
    ;;
esac

if [[ $SKIP ]]; then
  bin="$($SKIP "$image" | { read -r -N 6 bin && echo "$bin"; })"
else
  read -r -N 6 bin < "$image"
fi
case $bin in
  $'\x1f\x8b'*)
    CAT="zcat --"
    ;;
  BZh*)
    CAT="bzcat --"
    ;;
  $'\x71\xc7'* | 070701)
    CAT="cat --"
    ;;
  $'\x02\x21'*)
    CAT="lz4 -d -c"
    ;;
  $'\x89'LZO$'\0'*)
    CAT="lzop -d -c"
    ;;
  $'\x28\xB5\x2F\xFD'*)
    CAT="zstd -d -c"
    ;;
  *)
    if echo "test" | xz | xzcat --single-stream > /dev/null 2>&1; then
      CAT="xzcat --single-stream --"
    else
      CAT="xzcat --"
    fi
    ;;
esac

type "${CAT%% *}" > /dev/null 2>&1 || {
  echo "Need '${CAT%% *}' to unpack the initramfs."
  exit 1
}

skipcpio() {
  $SKIP "$@" | $ORIG_CAT
}

if [[ $SKIP ]]; then
  ORIG_CAT="$CAT"
  CAT=skipcpio
fi

if ((${#filenames[@]} > 1)); then
  TMPFILE="$TMPDIR/initrd.cpio"
  $CAT "$image" 2> /dev/null > "$TMPFILE"
  pre_decompress() {
    cat "$TMPFILE"
  }
  CAT=pre_decompress
fi

ret=0

if [[ -n $unpack ]]; then
  unpack_files
elif ((${#filenames[@]} > 0)); then
  extract_files
else
  # shellcheck disable=SC2046
  version=$($CAT "$image" | cpio --extract --verbose --quiet --to-stdout -- \
    $(dracutlibdirs 'dracut-*') 2> /dev/null)
  ((ret += $?))
  echo "Version: $version"
  echo
  if [ "$modules" -eq 1 ]; then
    list_modules
    echo "========================================================================"
  else
    echo -n "Arguments: "
    # shellcheck disable=SC2046
    $CAT "$image" | cpio --extract --verbose --quiet --to-stdout -- \
      $(dracutlibdirs build-parameter.txt) 2> /dev/null
    echo
    list_modules
    list_files
    list_squash_content
  fi
fi

exit "$ret"

https://github.com/dracutdevs/dracut/blob/master/lsinitrd.sh