Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell

Làng tre Phú An Bình Dương – Hình minh họa

Về lý thuyết và thực tế, bất cứ công cụ, chương trình nào cũng đều có thể cải tiến mã nguồn (source code) để nâng cấp, lên đời, thêm chức năng mới, sửa lỗi đang có của chúng.

Bài tập lập trình Linux bằng Bash shell như sau:

Viết lại setup-repos.sh hiện tại để code gọn gàng hơn, dễ nhìn hơn.

#!/bin/sh
# shellcheck disable=SC1090 disable=SC2059 disable=SC2164 disable=SC2181
# setup-repos.sh
# Configures Webmin repository for RHEL and Debian systems (derivatives)

webmin_host="download.webmin.com"
webmin_download="https://$webmin_host"
webmin_key="developers-key.asc"
webmin_key_download="$webmin_download/$webmin_key"
webmin_key_suffix="webmin-developers"
debian_repo_file="/etc/apt/sources.list.d/webmin.list"
rhel_repo_file="/etc/yum.repos.d/webmin.repo"
download_wget="/usr/bin/wget"
download="$download_wget -nv"

# Temporary colors
NORMAL=''
GREEN=''
RED=''
ITALIC=''
BOLD=''
if tty -s; then
 NORMAL="$(tput sgr0)"
 GREEN=$(tput setaf 2)
 RED="$(tput setaf 1)"
 BOLD=$(tput bold)
 ITALIC=$(tput sitm)
fi

# Check user permission
if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
  echo "${RED}Error:${NORMAL} \`setup-repos.sh\` script must be run as root!" >&2
  exit 1
fi

# Go to temp
cd "/tmp" 1>/dev/null 2>&1
if [ "$?" != "0" ]; then
 echo "${RED}Error:${NORMAL} Failed to switch to \`/tmp\` directory!"
 exit 1
fi

# Check for OS release file
osrelease="/etc/os-release"
if [ ! -f "$osrelease" ]; then
 echo "${RED}Error:${NORMAL} Cannot detect OS!"
 exit 1
fi

# Detect OS and package manager and install command
. "$osrelease"
if [ -n "${ID_LIKE}" ]; then
  osid="$ID_LIKE"
else
  osid="$ID"
fi
if [ -z "$osid" ]; then
 echo "${RED}Error:${NORMAL} Failed to detect OS!"
 exit 1
fi

# Derivatives precise test
osid_debian_like=$(echo "$osid" | grep "debian\|ubuntu")
osid_rhel_like=$(echo "$osid" | grep "rhel\|fedora\|centos")

repoid_debian_like=debian
if [ -n "${ID}" ]; then
 repoid_debian_like="${ID}"
fi

# Setup OS dependent
if [ -n "$osid_debian_like" ]; then
 package_type=deb
 install_cmd="apt-get install --install-recommends"
 install="$install_cmd --quiet --assume-yes"
 clean="apt-get clean"
 update="apt-get update"
elif [ -n "$osid_rhel_like" ]; then
 package_type=rpm
 if command -pv dnf 1>/dev/null 2>&1; then
  install_cmd="dnf install"
  install="$install_cmd -y"
  clean="dnf clean all"
 else
  install_cmd="yum install"
  install="$install_cmd -y"
  clean="yum clean all"
 fi
else
 echo "${RED}Error:${NORMAL} Unknown OS : $osid"
 exit
fi

# Ask first
if [ "$1" != "-f" ] && [ "$1" != "--force" ]; then
 printf "Setup repository? (y/N) "
 read -r sslyn
 if [ "$sslyn" != "y" ] && [ "$sslyn" != "Y" ]; then
  exit
 fi
fi

# Check for wget or curl or fetch
if [ ! -x "$download_wget" ]; then
 if [ -x "/usr/bin/curl" ]; then
  download="/usr/bin/curl -f -s -L -O"
 elif [ -x "/usr/bin/fetch" ]; then
  download="/usr/bin/fetch"
 else
  # Try installing wget
  echo " Installing required ${ITALIC}wget${NORMAL} package from OS repository .."
  $install wget 1>/dev/null 2>&1
  if [ "$?" != "0" ]; then
   echo " .. failed to install 'wget' package!"
   exit 1
  else
   echo " .. done"
  fi
 fi
fi


# Check if GPG command is installed
if [ -n "$osid_debian_like" ]; then
 if [ ! -x /usr/bin/gpg ]; then
  $update 1>/dev/null 2>&1
  $install gnupg 1>/dev/null 2>&1
 fi
fi

# Clean files
rm -f "/tmp/$webmin_key"

# Download key
echo " Downloading Webmin key .."
download_out=$($download $webmin_key_download 2>/dev/null 2>&1)
if [ "$?" != "0" ]; then
 download_out=$(echo "$download_out" | tr '\n' ' ')
 echo " ..failed : $download_out"
 exit
fi
echo " .. done"

# Setup repos
case "$package_type" in
rpm)
 # Install our keys
 echo " Installing Webmin key .."
 rpm --import $webmin_key
 cp -f $webmin_key /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-$webmin_key_suffix
 echo " .. done"
 # Create repo file
 echo " Setting up Webmin repository .."
 echo "[webmin-noarch]" >$rhel_repo_file
 echo "name=Webmin - noarch" >>$rhel_repo_file
 echo "baseurl=$webmin_download/download/newkey/yum" >>$rhel_repo_file
 echo "enabled=1" >>$rhel_repo_file
 echo "gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-$webmin_key_suffix" >>$rhel_repo_file
 echo "gpgcheck=1" >>$rhel_repo_file
 echo " .. done"
 ;;
deb)
 # Remove our keys
 rm -f "/usr/share/keyrings/debian-$webmin_key_suffix.gpg" "/usr/share/keyrings/$repoid_debian_like-$webmin_key_suffix.gpg"
 # Install our keys
 echo " Installing Webmin key .."
 gpg --import $webmin_key 1>/dev/null 2>&1
 cat $webmin_key | gpg --dearmor > "/usr/share/keyrings/$repoid_debian_like-$webmin_key_suffix.gpg"
 echo " .. done"
 # Remove Webmin repo from sources.list
 sources_list=$(grep -v "$webmin_host" /etc/apt/sources.list)
 echo "$sources_list" > /etc/apt/sources.list
 # Create repo file
 echo " Setting up Webmin repository .."
 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/$repoid_debian_like-$webmin_key_suffix.gpg] $webmin_download/download/newkey/repository stable contrib" >$debian_repo_file
 echo " .. done"
 # Clean meta
 echo " Cleaning repository metadata .."
 $clean 1>/dev/null 2>&1
 echo " .. done"
 # Update meta
 echo " Downloading repository metadata .."
 $update 1>/dev/null 2>&1
 echo " .. done"
 ;;
*)
 echo "${RED}Error:${NORMAL} Cannot setup repositories on this system."
 exit 1
 ;;
esac

# Could not setup
if [ ! -x "/usr/bin/webmin" ]; then
 echo "Webmin package can now be installed using ${GREEN}${BOLD}${ITALIC}$install_cmd webmin${NORMAL} command."
fi

exit 0

https://github.com/webmin/webmin/blob/master/setup-repos.sh

Webmin là 1 web control panel tuyệt vời và miễn phí để quản lí Linux server.

Học Linux bằng cách xài webmin control panel sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Linux thay vì gõ lệnh Linux như 1 đống rừng.

Webmin có cung cấp 1 bash script tên là setup-repos.sh để tự động khai báo kho rpm trên dòng Red Hat và kho deb trên dòng Debian.

setup-repos.sh ra đời vào 20/10/2022 – từ đó đến nay qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng setup-repos.sh đã trải qua 21 lần sửa đổi để ngày càng xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn.

Nhờ có setup-repos.sh mà viết tài liệu cài webmin cũng đơn giản hơn, đẹp hơn như sau

Các biến thể của Red Hat như Rocky Linux, AlmaLinux, Oracle Linux, vzLinux có thể cài webmin nhờ sự tự động của setup-repos.sh

# cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="9.3 (Blue Onyx)"
ID="rocky"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.3"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.3 (Blue Onyx)"
ANSI_COLOR="0;32"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos"
HOME_URL="https://rockylinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"
SUPPORT_END="2032-05-31"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky-Linux-9"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"

# curl -o setup-repos.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/setup-repos.sh
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 5268 100 5268  0   0 12027   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 12027

# sh setup-repos.sh
Setup repository? (y/N) y
 Downloading Webmin key ..
 .. done
 Installing Webmin key ..
 .. done
 Setting up Webmin repository ..
 .. done
Webmin package can now be installed using dnf install webmin command.