Oracle Automation LAB

Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng?

Oracle database 21c được đóng gói thành 3 dạng Oracle database 21c dạng RPM để cài đặt và chạy trực tiếp trên các dòng Linux như SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux… Oracle database 21c dạng Container image để chạy trên môi trường do Docker, Podman, Docker Swarm, Nomad, K8S… quản …

Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng? Read More »

oraenv để làm gì trong Oracle database

oraenv dùng để gán giá trị cho các biến ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID để móc vào Oracle database. Khi làm việc với Oracle database dù là 11g hay 12c, 18c, 19c, 21c bạn đã từng gặp lỗi này ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified SP2-0157: unable to CONNECT to ORACLE after 3 attempts, exiting SQL*Plus …

oraenv để làm gì trong Oracle database Read More »

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

Đèo Cù Mông Việt Nam Oracle database từ phiên bản 11g có thể xài trang nhớ huge page để tăng hiệu suất hoạt động. Để cấu hình Oracle datase 21c xài huge page thì phải cấp phát số trang nhớ huge page ở cấp độ hệ điều hành sau đó cấu hình để Oracle tự …

Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100% Read More »