oraenv để làm gì trong Oracle database

oraenv dùng để gán giá trị cho các biến ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID để móc vào Oracle database. Khi làm việc với Oracle database dù là 11g hay 12c, 18c, 19c, 21c bạn đã từng gặp lỗi này ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified SP2-0157: unable to CONNECT to ORACLE after 3 attempts, exiting SQL*Plus …

oraenv để làm gì trong Oracle database Read More »