Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng?

Oracle database 21c được đóng gói thành 3 dạng

Oracle database 21c dạng RPM để cài đặt và chạy trực tiếp trên các dòng Linux như SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux…

Oracle database 21c dạng Container image để chạy trên môi trường do Docker, Podman, Docker Swarm, Nomad, K8S… quản lí.

Oracle database 21c dạng source cài đặt để cài theo ý muốn từng thành phần của Oracle database như Oracle database software only, Oracle listener, Oracle database.

Tóm lại có nhiều cách đóng gói phần mềm để chạy, Oracle database được các kĩ sư Oracle nấu nướng lại thành nhiều hình dạng để chạy ở các môi trường khác nhau.