Cấu hình Oracle database 21c xài huge page tự động 100%

Đèo Cù Mông Việt Nam

Oracle database từ phiên bản 11g có thể xài trang nhớ huge page để tăng hiệu suất hoạt động.

Để cấu hình Oracle datase 21c xài huge page thì phải cấp phát số trang nhớ huge page ở cấp độ hệ điều hành sau đó cấu hình để Oracle tự động xài huge page.

Sau đây là các bước cấu hình Oracle database 21c xài huge page trên Oracle Linux 8 bằng lập trình để chạy tự động 100%

Chú ý là code để chạy tự động, không thực hiện bằng tay mất nhiều thời gian.

sh oracle-automation-lab-huge-page.sh

1. Kiểm tra CPU hỗ trợ Huge page 2 MiB và 1 GiB

CPU có hỗ trợ Huge page 2 MiB
CPU có hỗ trợ Huge page 1 GiB

Huge page size đang là 2 MiB

2. Kiểm tra Oracle đang là AMM hay ASMM

Đang là AMM

MEMORY_TAGET: 1568 MB
SGA đang xài: 896 MB
PGA đang xài: 299 MB

3. Tắt AMM


System altered.


4. Bật ASMM


System altered.


System altered.


5. Bắt Oracle DB 21c xài trang nhớ Huge page


System altered.


6. Tắt Oracle DB 21c

Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.

7. OS cấp 787 trang nhớ Huge page để Oracle DB 21c xài

Coi số trang nhớ Huge page đã được OS cấp
HugePages_Total:   787
HugePages_Free:   787
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
Hugetlb:     1611776 kB

8. Bật Oracle DB 21c lên

ORACLE instance started.

Total System Global Area 1157625952 bytes
Fixed Size         9685088 bytes
Variable Size       352321536 bytes
Database Buffers     788529152 bytes
Redo Buffers        7090176 bytes
Database mounted.
Database opened.

8.1 Coi số trang nhớ Huge page đã được Oracle DB 21c xài

HugePages_Total:   787
HugePages_Free:   240
HugePages_Rsvd:    7
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
Hugetlb:     1611776 kB

9. Coi log Oracle DB start lên xài Huge page

 PAGESIZE AVAILABLE_PAGES EXPECTED_PAGES ALLOCATED_PAGES ERROR(s)
   2048K       787       554    On-Demand    NONE

--- Hết phim ---

--- DevSecOps.Edu.VN mần cái này ---