Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng?

Oracle database 21c được đóng gói thành 3 dạng Oracle database 21c dạng RPM để cài đặt và chạy trực tiếp trên các dòng Linux như SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux… Oracle database 21c dạng Container image để chạy trên môi trường do Docker, Podman, Docker Swarm, Nomad, K8S… quản …

Oracle database 21c được đóng gói thành mấy dạng? Read More »