SQL Developer có Data Guard để coi

SQL Developer là công cụ Oracle database client được Oracle phát triển để giúp các Database developer và Database Administrator có 1 cuộc sống thoải mái hơn.

SQL developer là 1 môi trường phát triển tích hợp (IDE – Integrated Development Environment) móc vào Oracle database ở dạng Winform chứ không phải ứng dụng Web.

Các bạn quản lí hay quản trị database, tiếng Tây là DBA có thể xài chức năng DBA view của SQL developer để có thông tin quản lí Oracle database.

DBA view có hiển thị thông tin về Data Guard Primary và Standby như các hình dưới

Data Guard console của Primary DB.

Data Guard databases trên Primary DB.

DATABASE  DATAGUARD_ROLE  STATUS
db21c	  PRIMARY	     0
db21c_stdby	PHYSICAL STANDBY 0

DATABASE	    db21c
CONNECT_IDENTIFIER	db21c
DATAGUARD_ROLE	  PRIMARY
ENABLED	      -N/A-
STATUS	      0
VERSION	      0.5

DATABASE	    db21c_stdby
CONNECT_IDENTIFIER	db21c_stdby
DATAGUARD_ROLE	  PHYSICAL STANDBY
ENABLED	      db21c
STATUS	      0
VERSION	      0.5

Database Role	  PRIMARY
Switchover Status	TO STANDBY
Data Guard Broker	ENABLED
Guard Status	  NONE

Data Guard console của Primary DB.

Data Guard databases trên StandbyDB.

DATABASE  DATAGUARD_ROLE  STATUS
db21c	  PRIMARY	     0
db21c_stdby	PHYSICAL STANDBY 0

DATABASE	    db21c
CONNECT_IDENTIFIER	db21c
DATAGUARD_ROLE	  PRIMARY
ENABLED	      -N/A-
STATUS	      0
VERSION	      0.5

DATABASE	    db21c_stdby
CONNECT_IDENTIFIER	db21c_stdby
DATAGUARD_ROLE	  PHYSICAL STANDBY
ENABLED	      db21c
STATUS	      0
VERSION	      0.5

Database Role	  PHYSICAL STANDBY
Switchover Status	NOT ALLOWED
Data Guard Broker	ENABLED
Guard Status	  NONE