oracle-database-preinstall-21c viết những gì?

Khi cài Oracle database 21c thay vì bạn phải cấu hình bằng tay các tham số Linux kernel và các tham số khác của hệ điều hành Linux thì oracle-database-preinstall-21c sẽ làm tự động 100% các việc này cho bạn.

rpm -ql oracle-database-preinstall-21c
/etc/rc.d/init.d/oracle-database-preinstall-21c-firstboot
/etc/security/limits.d/oracle-database-preinstall-21c.conf
/etc/sysconfig/oracle-database-preinstall-21c
/etc/sysconfig/oracle-database-preinstall-21c/oracle-database-preinstall-21c-verify
/etc/sysconfig/oracle-database-preinstall-21c/oracle-database-preinstall-21c.param
/usr/bin/oracle-database-preinstall-21c-verify
/usr/share/licenses/oracle-database-preinstall-21c
/usr/share/licenses/oracle-database-preinstall-21c/LICENSE
/var/log/oracle-database-preinstall-21c
/var/log/oracle-database-preinstall-21c/results

oracle-database-preinstall có lịch sử lâu đời từ thời Oracle 11gR2 với các tên đi theo phiên bản Oracle database 11g , 12c, 18c, 21c

oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall

oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall

oracle-database-server-12cR2-preinstall

oracle-database-preinstall-18c

oracle-database-preinstall-19c

oracle-database-preinstall-21c

oracle-database-preinstall-21c viết bằng bash shell gồm các file dưới

oracle-database-preinstall-21c.conf

oracle-database-preinstall-21c.param

oracle-database-preinstall-21c-verify

oracle-database-preinstall-21c-firstboot

oracle-database-preinstall-21c.conf

Hãy đọc 100% code để xem các kĩ sư Oracle đã viết những gì, có thể cải tiến hay tối ưu các script này không?

Câu trả lời là được nha các bạn.

Lập trình bash shell trong các công cụ IT trên thị trường được viết phức tạp, lắt léo để giải quyết trọn vẹn 1 vấn đề nào đó chứ hổng phải như các ví dụ đơn giản, cơ bản trong các các video của các khóa học Linux cũng của nước ngoài.