Embedded Linux

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất?

VMware ESXi 8 là hệ điều hành Linux chuyên dụng để ảo hóa máy chủ vật lí, Tây gọi là Bare-metal hypervisor hay Native hypervisor. Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất với nhiều tính năng mới? Vì ESXi 8 cần tối ưu nhất sao cho nó …

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất? Read More »

Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel

Nhà lá ngày xưa – Hình minh họa Linux kernel có 1 tùy chọn khi biên dịch là để các Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel gọi là Built-in kernel command line. Built-in kernel command line thích hợp cho hệ thống nhúng nào đó không có nhu cầu thay đổi tham số của Linux …

Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel Read More »

busybox đã thâm căn cố đế trong Alpine Linux như thế lào?

Bài này nằm trong 1 loạt bài tech mổ xẻ Alpine Linux để biết vì sao Alpine Linux nhỏ, nhẹ hơn nhiều so với các bản Linux khác. Team docker thường build container image xài Alpine Linux container chạy các phần mềm, ứng dụng đóng gói dạng container. Alpine Linux xài busybox chứ hổng xài …

busybox đã thâm căn cố đế trong Alpine Linux như thế lào? Read More »