Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất?

VMware ESXi 8 là hệ điều hành Linux chuyên dụng để ảo hóa máy chủ vật lí, Tây gọi là Bare-metal hypervisor hay Native hypervisor. Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất với nhiều tính năng mới? Vì ESXi 8 cần tối ưu nhất sao cho nó …

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất? Read More »