busybox đã thâm căn cố đế trong Alpine Linux như thế lào?

Bài này nằm trong 1 loạt bài tech mổ xẻ Alpine Linux để biết vì sao Alpine Linux nhỏ, nhẹ hơn nhiều so với các bản Linux khác. Team docker thường build container image xài Alpine Linux container chạy các phần mềm, ứng dụng đóng gói dạng container. Alpine Linux xài busybox chứ hổng xài …

busybox đã thâm căn cố đế trong Alpine Linux như thế lào? Read More »