Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất?

VMware ESXi 8 là hệ điều hành Linux chuyên dụng để ảo hóa máy chủ vật lí, Tây gọi là Bare-metal hypervisor hay Native hypervisor.

vmware -vl
VMware ESXi 8.0.2 build-22380479
VMware ESXi 8.0 Update 2

sh --help
BusyBox v1.29.3 (2022-12-06 08:51:38 PST) multi-call binary.

Usage: sh [-/+OPTIONS] [-/+o OPT]... [-c 'SCRIPT' [ARG0 [ARGS]] / FILE [ARGS] / -s [ARGS]]

Unix shell interpreter

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất với nhiều tính năng mới?

Vì ESXi 8 cần tối ưu nhất sao cho nó thật nhỏ, gọn chỉ để làm hypervisor ảo hóa mà thôi, các tính năng khác không cần thiết của bash shell thì bỏ đi cũng là để tránh bị người đời soi mói, dịch ngược, hacking các kiểu, nói theo tiếng Tây là giảm bề mặt tấn công (attack surface).

BusyBox là 1 shell nhỏ gọn chuyên dành cho các hệ thống nhúng.

BusyBox có thể nấu nướng lại để thêm bớt lệnh tùy ý, mỗi lệnh có thể thêm bớt tùy chọn (option) luôn.

BusyBox trên VMware ESXi 8 có các lệnh sau:

ll /bin/sh
lrwxrwxrwx  1 root   root      35 Sep 4 2023 /bin/sh -> /usr/lib/vmware/busybox/bin/busybox

/usr/lib/vmware/busybox/bin/busybox --help
BusyBox v1.29.3 (2022-12-06 08:51:38 PST) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2015.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.

Usage: busybox [function [arguments]...]
  or: busybox --list
  or: function [arguments]...

    BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
    utilities into a single executable. Most people will create a
    link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
    will act like whatever it was invoked as.

Currently defined functions:
    addgroup, adduser, arch, ash, awk, basename, bunzip2, bzcat, bzip2, cat, chgrp, chmod, chown, chvt, cksum, clear, cp, crond,
    cut, date, dd, delgroup, deluser, diff, dirname, dnsdomainname, du, echo, egrep, eject, env, expr, false, fdisk, fgrep, find,
    fstrim, getty, grep, groups, gunzip, gzip, halt, head, hexdump, hostname, inetd, init, kill, ln, logger, login, ls, lzop,
    lzopcat, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, more, mv, nohup, nslookup, od, passwd, poweroff, printf, readlink, reboot,
    reset, resize, rm, rmdir, sed, seq, setsid, sh, sha1sum, sha256sum, sha3sum, sha512sum, sleep, sort, ssl_client, stat, stty,
    sum, sync, tail, tar, taskset, tee, test, time, timeout, touch, true, uname, uniq, unlink, unlzop, unzip, usleep, vi, watch,
    wc, wget, which, who, xargs, zcat

BusyBox lấy ý tưởng từ con dao đa năng của lính Thụy sĩ.

Busybox trên Ubuntu Server 22.04 LTS.

whatis busybox
busybox (1)     - The Swiss Army Knife of Embedded Linux

busybox --help
BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-7ubuntu3) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2015.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.

Usage: busybox [function [arguments]...]
  or: busybox --list[-full]
  or: busybox --install [-s] [DIR]
  or: function [arguments]...

	BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
	utilities into a single executable. The shell in this build
	is configured to run built-in utilities without $PATH search.
	You don't need to install a link to busybox for each utility.
	To run external program, use full path (/sbin/ip instead of ip).

Currently defined functions:
	[, [[, acpid, adjtimex, ar, arch, arp, arping, ash, awk, basename, bc, blkdiscard, blockdev, brctl, bunzip2, busybox, bzcat, bzip2, cal,
	cat, chgrp, chmod, chown, chpasswd, chroot, chvt, clear, cmp, cp, cpio, crond, crontab, cttyhack, cut, date, dc, dd, deallocvt, depmod,
	devmem, df, diff, dirname, dmesg, dnsdomainname, dos2unix, dpkg, dpkg-deb, du, dumpkmap, dumpleases, echo, ed, egrep, env, expand, expr,
	factor, fallocate, false, fatattr, fdisk, fgrep, find, fold, free, freeramdisk, fsfreeze, fstrim, ftpget, ftpput, getopt, getty, grep,
	groups, gunzip, gzip, halt, head, hexdump, hostid, hostname, httpd, hwclock, i2cdetect, i2cdump, i2cget, i2cset, id, ifconfig, ifdown,
	ifup, init, insmod, ionice, ip, ipcalc, ipneigh, kill, killall, klogd, last, less, link, linux32, linux64, linuxrc, ln, loadfont,
	loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsmod, lsscsi, lzcat, lzma, lzop, md5sum, mdev, microcom, mkdir, mkdosfs,
	mke2fs, mkfifo, mknod, mkpasswd, mkswap, mktemp, modinfo, modprobe, more, mount, mt, mv, nameif, nc, netstat, nl, nologin, nproc,
	nsenter, nslookup, nuke, od, openvt, partprobe, passwd, paste, patch, pidof, ping, ping6, pivot_root, poweroff, printf, ps, pwd, rdate,
	readlink, realpath, reboot, renice, reset, resume, rev, rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio, run-init, run-parts, sed, seq,
	setkeycodes, setpriv, setsid, sh, sha1sum, sha256sum, sha512sum, shred, shuf, sleep, sort, ssl_client, start-stop-daemon, stat,
	static-sh, strings, stty, su, sulogin, svc, svok, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar, taskset, tc, tee,
	telnet, telnetd, test, tftp, time, timeout, top, touch, tr, traceroute, traceroute6, true, truncate, tty, tunctl, ubirename, udhcpc,
	udhcpd, uevent, umount, uname, uncompress, unexpand, uniq, unix2dos, unlink, unlzma, unshare, unxz, unzip, uptime, usleep, uudecode,
	uuencode, vconfig, vi, w, watch, watchdog, wc, wget, which, who, whoami, xargs, xxd, xz, xzcat, yes, zcat

Cơm thêm về busybox ngày xưa chúng tôi có viết

Lập trình nhúng trên Linux cần gì?