Linux permissions

umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến

Nghe đồn phân quyền file trên Linux là 1 phép toán trừ dành cho học sinh lớp chồi, lớp lá chứ hổng phải dành cho các ông cử nhơn, bà cử nhơn học 4-5 năm đại học. Phân quyền cao nhất trên Linux là 777 sau khi trừ đi mặt nạ quyền umask thường mặc …

umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến Read More »

Phân quyền trên Linux hay lập trình Bash shell thực chiến bằng 2 cách

Phân quyền trên Linux là cấp các quyền đọc, ghi, chạy trên các file, thư mục cho đúng người, đúng quyền, đảm bảo người nào không có quyền thì sẽ không truy cập được vào file, thư mục đã qui định. Phân quyền file trên Linux rất quan trọng nhất là trong lĩnh vực web …

Phân quyền trên Linux hay lập trình Bash shell thực chiến bằng 2 cách Read More »

Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành

Linux file permissions là quyền truy cập vào các thư mục và file để đọc, ghi và chạy file áp dụng cho các người dùng (user) đang có trên hệ điều hành Linux. Trên Linux tất cả mọi thứ đều là file nên thư mục cũng là 1 file nhưng là file đặc biệt, file …

Linux file permissions kết hợp lập trình Bash shell thực chiến để thực hành Read More »