umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến

Nghe đồn phân quyền file trên Linux là 1 phép toán trừ dành cho học sinh lớp chồi, lớp lá chứ hổng phải dành cho các ông cử nhơn, bà cử nhơn học 4-5 năm đại học. Phân quyền cao nhất trên Linux là 777 sau khi trừ đi mặt nạ quyền umask thường mặc …

umask và Linux file permission từ lí luận tới thực tiễn rồi tới lập trình Bash shell thực chiến Read More »