PowerShell trên AlmaLinux 9 sẽ như thế nào?

Powershell là shell để chạy các dòng lệnh (command line) trên Windows có từ thời Windows Vista vào 01/2007. PowerShell v2.0 được hoàn chỉnh hơn và là 1 thành phần được tích hợp trong Windows 7 và Windows Windows Server 2008 R2. Microsoft sau đó quyết định mở mã nguồn của PowerShell trên Github vào …

PowerShell trên AlmaLinux 9 sẽ như thế nào? Read More »