oracle-database-preinstall-21c viết những gì?

Khi cài Oracle database 21c thay vì bạn phải cấu hình bằng tay các tham số Linux kernel và các tham số khác của hệ điều hành Linux thì oracle-database-preinstall-21c sẽ làm tự động 100% các việc này cho bạn. oracle-database-preinstall có lịch sử lâu đời từ thời Oracle 11gR2 với các tên đi theo …

oracle-database-preinstall-21c viết những gì? Read More »