Linux file types

Lập trình C trên Linux để liệt kê 7 loại file có trên Linux

Linux kernel được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình C. Và ngược lại lập trình C làm được toàn bộ các công việc trên Linux. Viết chương trình tên file_type_checker.c để kiểm tra 7 loại file có trên Linux. Kết quả chạy file_type_checker như hình

Linux file types – Lập trình bash shell liệt kê 7 loại file trên Linux

Trên Linux tất cả đều là file – everything is a file là 1 triết lí có từ thời Unix và được Linux ra đời sau này làm theo. Linux có tổng cộng 7 loại file đó là block special file hay buffered special file là file quản lí thiết bị có định dạng theo …

Linux file types – Lập trình bash shell liệt kê 7 loại file trên Linux Read More »