Lập trình C trên Linux để liệt kê 7 loại file có trên Linux

Linux kernel được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình C. Và ngược lại lập trình C làm được toàn bộ các công việc trên Linux. Viết chương trình tên file_type_checker.c để kiểm tra 7 loại file có trên Linux. Kết quả chạy file_type_checker như hình