Disk partition của Photon OS chạy vCenter Server 8 như phòng trọ Sleep box á

ESXi Host Client nhìn Photon OS disk partitioning trên view web.

Nhờ Enable Thin Disk Mode mà vCSA 8 mới xài 23.13 GB trên mức dự thu là 586.43 GB 😀

Disk partition của Photon OS nhìn từ view của parted.

parted -l
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sda: 52.1GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start  End   Size  File system Name Flags
 1   1049kB 5243kB 4194kB           bios_grub
 2   5243kB 15.7MB 10.5MB fat16       boot, esp
 3   15.7MB 553MB  537MB  ext4
 4   553MB  52.1GB 51.5GB           lvm


Error: /dev/sdb: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 7378MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdc: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdc: 26.8GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdd: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdd: 26.8GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sde: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sde: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdf: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdf: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdo: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdo: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdm: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdm: 53.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdk: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdk: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdi: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdi: 1074MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdq: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdq: 161GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdg: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdg: 16.1GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdn: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdn: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdl: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdl: 107GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdj: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdj: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdh: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdh: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdp: unrecognised disk label
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdp: 107GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Photon OS với disk partition nhìn từ view của fdisk.

fdisk -l


Disk /dev/sdb: 6.87 GiB, 7377780736 bytes, 14409728 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sda: 48.56 GiB, 52143587328 bytes, 101842944 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 78778011-A4FD-435D-A1DE-5F02BD025C2E

Device    Start    End  Sectors Size Type
/dev/sda1   2048   10239   8192  4M BIOS boot
/dev/sda2  10240   30719   20480  10M EFI System
/dev/sda3  30720  1079295  1048576 512M Linux filesystem
/dev/sda4 1079296 101742591 100663296  48G Linux LVM


Disk /dev/sdg: 15 GiB, 16106127360 bytes, 31457280 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdh: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdd: 25 GiB, 26843545600 bytes, 52428800 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sde: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdc: 25 GiB, 26843545600 bytes, 52428800 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdj: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdl: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdm: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdi: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdf: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdk: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdn: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdo: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdq: 150 GiB, 161061273600 bytes, 314572800 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdp: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: Virtual disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/vg_root_0-lv_root_0: 48 GiB, 51535413248 bytes, 100655104 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/lifecycle_vg-lifecycle: 99.99 GiB, 107365793792 bytes, 209698816 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/swap_vg-swap1: 24.99 GiB, 26835156992 bytes, 52412416 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/imagebuilder_vg-imagebuilder: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/db_vg-db: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/archive_vg-archive: 49.99 GiB, 53678702592 bytes, 104841216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/vtsdblog_vg-vtsdblog: 4.99 GiB, 5360320512 bytes, 10469376 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/dblog_vg-dblog: 14.99 GiB, 16097738752 bytes, 31440896 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/log_vg-log: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/seat_vg-seat: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/netdump_vg-netdump: 1016 MiB, 1065353216 bytes, 2080768 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/vtsdb_vg-vtsdb: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/core_vg-core: 24.99 GiB, 26835156992 bytes, 52412416 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/vg_lvm_snapshot-lv_lvm_snapshot: 149.99 GiB, 161052884992 bytes, 314556416 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/updatemgr_vg-updatemgr: 99.99 GiB, 107365793792 bytes, 209698816 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Photon OS filesystem thì đủ thể loại từ ext4, tmpfs, vfat, devtmpfs.

df -Th
Filesystem                 Type   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                  devtmpfs 4.0M   0 4.0M  0% /dev
tmpfs                    tmpfs   6.9G 1020K 6.9G  1% /dev/shm
tmpfs                    tmpfs   2.8G 9.3M 2.8G  1% /run
tmpfs                    tmpfs   4.0M   0 4.0M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg_root_0-lv_root_0       ext4    47G 9.3G  36G 21% /
/dev/sda3                  ext4   488M  35M 417M  8% /boot
/dev/sda2                  vfat    10M 2.0M 8.1M 20% /boot/efi
tmpfs                    tmpfs   6.9G 1.5M 6.9G  1% /tmp
/dev/mapper/archive_vg-archive       ext4    49G  27M  47G  1% /storage/archive
/dev/mapper/lifecycle_vg-lifecycle     ext4    98G 3.8G  90G  5% /storage/lifecycle
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy    ext4   9.8G  40K 9.3G  1% /storage/autodeploy
/dev/mapper/dblog_vg-dblog         ext4    15G  97M  14G  1% /storage/dblog
/dev/mapper/vtsdblog_vg-vtsdblog      ext4   4.9G  17M 4.6G  1% /storage/vtsdblog
/dev/mapper/log_vg-log           ext4   9.8G  88M 9.2G  1% /storage/log
/dev/mapper/seat_vg-seat          ext4   9.8G  28M 9.2G  1% /storage/seat
/dev/mapper/imagebuilder_vg-imagebuilder  ext4   9.8G  36K 9.3G  1% /storage/imagebuilder
/dev/mapper/db_vg-db            ext4   9.8G 100M 9.2G  2% /storage/db
/dev/mapper/vg_lvm_snapshot-lv_lvm_snapshot ext4   147G  28K 140G  1% /storage/lvm_snapshot
/dev/mapper/vtsdb_vg-vtsdb         ext4   9.8G  34M 9.2G  1% /storage/vtsdb
/dev/mapper/netdump_vg-netdump       ext4   982M  24K 915M  1% /storage/netdump
/dev/mapper/core_vg-core          ext4    25G  40K  24G  1% /storage/core
/dev/mapper/updatemgr_vg-updatemgr     ext4    98G 184M  93G  1% /storage/updatemgr

Phonton OS mount point cũng thiệt là đã mắt 😀

mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,size=4096k,nr_inodes=65536,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=2860300k,nr_inodes=819200,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,size=4096k,nr_inodes=1024,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
/dev/mapper/vg_root_0-lv_root_0 on / type ext4 (rw,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda3 on /boot type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,noacl)
/dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=409600)
/dev/mapper/archive_vg-archive on /storage/archive type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/lifecycle_vg-lifecycle on /storage/lifecycle type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy on /storage/autodeploy type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/mapper/dblog_vg-dblog on /storage/dblog type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/vtsdblog_vg-vtsdblog on /storage/vtsdblog type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/log_vg-log on /storage/log type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/mapper/seat_vg-seat on /storage/seat type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/imagebuilder_vg-imagebuilder on /storage/imagebuilder type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/mapper/db_vg-db on /storage/db type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/vg_lvm_snapshot-lv_lvm_snapshot on /storage/lvm_snapshot type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/vtsdb_vg-vtsdb on /storage/vtsdb type ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime)
/dev/mapper/netdump_vg-netdump on /storage/netdump type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/mapper/core_vg-core on /storage/core type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/mapper/updatemgr_vg-updatemgr on /storage/updatemgr type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)