Disk partition của Photon OS chạy vCenter Server 8 như phòng trọ Sleep box á

ESXi Host Client nhìn Photon OS disk partitioning trên view web. Nhờ Enable Thin Disk Mode mà vCSA 8 mới xài 23.13 GB trên mức dự thu là 586.43 GB 😀 Disk partition của Photon OS nhìn từ view của parted. Photon OS với disk partition nhìn từ view của fdisk. Photon OS filesystem thì …

Disk partition của Photon OS chạy vCenter Server 8 như phòng trọ Sleep box á Read More »