Coi quá trình khởi động Linux có lỗi Linux kernel gì không?

Lõi trái đất

Quá trình khởi động Linux nếu có lỗi về Linux kernel bạn sẽ thấy thông báo lỗi trên màn hình terminal như sau:

Hình này báo lỗi: piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled! trên terminal Linux của máy ảo Rocky Linux 9.3.

Nếu gặp nhiều lỗi về Linux kernel module thì màn hình terminal sẽ trôi lên trên cùng và mất hút, bạn muốn coi lại lỗi đó thì làm seo?

Sau khi quá trình khởi động Linux hoàn thành, nếu muốn coi lại lỗi trên thì gõ lệnh dmesg -l err

dmesg -l err
[  2.779985] piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!

cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="9.3 (Blue Onyx)"
ID="rocky"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.3"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.3 (Blue Onyx)"
ANSI_COLOR="0;32"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos"
HOME_URL="https://rockylinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"
SUPPORT_END="2032-05-31"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky-Linux-9"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"

Cũng có thể có các cảnh báo về Linux kernel module như hình sau:

dmesg -l warn
[  0.107502] core: CPUID marked event: 'cpu cycles' unavailable
[  0.107504] core: CPUID marked event: 'instructions' unavailable
[  0.107505] core: CPUID marked event: 'bus cycles' unavailable
[  0.107507] core: CPUID marked event: 'cache references' unavailable
[  0.107509] core: CPUID marked event: 'cache misses' unavailable
[  0.107510] core: CPUID marked event: 'branch instructions' unavailable
[  0.107512] core: CPUID marked event: 'branch misses' unavailable
[  0.124183] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf0000000-0xf0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[  1.151332] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA l

Đây không phải là lỗi mà chỉ là cảnh báo máy ảo Linux chạy trên VMware Workstation không giả lập được đầy đủ chức năng của CPU vật lí.

Trên VPS Linux server chạy công nghệ ảo hóa KVM với QEMU mô phỏng CPU vật lí cũng có cảnh báo Linux kernel module như sau:

hostnamectl
 Static hostname: interdata.1715619363
    Icon name: computer-vm
     Chassis: vm 🖴
   Machine ID: ea62d3bd3be14760b453f32d7cabbc52
     Boot ID: c1421b9aae1f4bf9b3df3f735a6398cd
 Virtualization: kvm
Operating System: AlmaLinux 9.2 (Turquoise Kodkod)
   CPE OS Name: cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos
     Kernel: Linux 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
  Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
 Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org

dmesg -l warn
[  1.447039] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[  2.107856] hpet: Lost 6 RTC interrupts

Bài tập Linux thực chiến: Cách khác để coi lỗi Linux kernel module trong quá trình khởi động Linux.

Kết luận:

Công nghệ lõi Linux sẽ liên quan trực tiếp tới CPU vật lí, phần cứng vật lí và phần cứng được giả lập của các phần mềm ảo hóa như QEMU và VMware Workstation.

Quá trình khởi động Linux sẽ cho bạn biết công nghệ lõi Linux lỗi ở Linux kernel module nào.

Nói cho sang chảnh, nâng tầm lên thì khoa học máy tính là đây chứ đâu.