Quá trình khởi động Linux là Rocky Linux 9.3 trên máy ảo VirtualBox có bị lỗi Linux kernel module nào hông?

Bánh bao nhân trứng lòng hồng đào có dát vàng bên ngoài – Hình ảnh lấy từ mạng Internet.

Trong bài trước chúng tôi có nói về quá trình khởi động máy ảo Linux trên VMware Workstation và KVM có bị lỗi, cảnh báo về Linux kernel module.

Coi quá trình khởi động Linux có lỗi Linux kernel gì không?

Bài này chúng ta sẽ xem quá trình khởi động Linux trên VirtualBox có gặp lỗi gì không?

Nếu có thì bạn hãy tìm cách sửa hết các lỗi này đi, đây chính là cách tối ưu Linux server ở khía cạnh Linux kernel space á.

dmesg -l err
[  0.881484] systemd[1]: Invalid DMI field header.
[  4.908661] systemd[1]: Invalid DMI field header.
[  5.675181] [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.

dmesg -l warn
[  0.190427] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 103ms instead of 100ms
[  0.222591] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended configuration space under this bridge
[  1.088285] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.

hostnamectl
 Static hostname: rocky93
    Icon name: computer-vm
     Chassis: vm 🖴
   Machine ID: 6185b560b06b4ee2bc5fb0b359e526fa
     Boot ID: 6a9e4586deb3480db571e94abfea80a2
 Virtualization: oracle
Operating System: AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
   CPE OS Name: cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos
     Kernel: Linux 5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
  Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
 Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox