SHA512 rounds

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì?

Bài này làm rõ hơn về thuật toán SHA512 để các bạn lớp lập trình thực chiến cho DevOps code thêm chương trình check_root_password. Cháo thịt bằm và khoa học máy tính Hệ điều hành Linux chứng thực người dùng, mật khẩu bằng cơ chế PAM. Trong file cấu hình của PAM có thể khai …

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì? Read More »