PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào?

PostgreSQL là cơ sở dữ liệu quan hệ thường nhanh nhảu ra mắt phiên bản mới với các tính năng SQL mới mà các RDBMS khác phải ghen tị. PostgresSQL 16 là phiên bản mới nhất hiện nay được hỗ trợ trong 5 năm tới 11/2028 mới hết vòng đời phát triển. PostgreSQL thường được …

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào? Read More »