So sánh hệ điều hành FreeBSD và hệ điều hành Linux

So sánh hệ điều hành FreeBSD và hệ điều hành Linux từ các thành phần cốt lõi của chúng sẽ giúp các bạn học Công nghệ Thông tin có kiến thức nền tảng tốt hơn.

Linux firewall gồm có iptables, nftables, firewalld…

Linux firewall gồm có PF (Packet Filter), IPFW,  IPF, Blacklistd

Công nghệ ảo hóa trên Linux có KVM

Công nghệ ảo hóa trên FreeBSD có bhyve

Linux xài GRUB2 boot loader

FreeBSD xài FreeBSD loader.

Linux OS installer có Anaconda, YAST, Ubuntu installer…

FreeBSD OS Installer có script

FreeBSD có initramfs?