Ansible automation có bao nhiêu lệnh?

Các loài động vật lưỡng cư – Hình minh họa.

Ansible là công cụ tự động lưỡng thê hiếm có, khó tìm.

Ansible automation được dân DevOps xài nhiều nhất vì có thể tự động trên môi trường On premise và trên môi trường Cloud như AWS, GCP, Azure…

Ansible automation mới nhất hiện nay là 2.15.9

ansible [core 2.15.9]
 config file = /etc/ansible/ansible.cfg
 configured module search path = ['/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
 ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
 ansible collection location = /root/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
 executable location = /usr/bin/ansible
 python version = 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0] (/usr/bin/python3)
 jinja version = 3.0.3
 libyaml = True

Ansible automation có 12 lệnh là

ansible-community

ansible

ansible-config

ansible-connection

ansible-console

ansible-doc

ansible-galaxy

ansible-inventory

ansible-playbook

ansible-pull

ansible-test

ansible-vault

/usr/bin/ansible-community
/usr/bin/ansible
/usr/bin/ansible-config
/usr/bin/ansible-connection
/usr/bin/ansible-console
/usr/bin/ansible-doc
/usr/bin/ansible-galaxy
/usr/bin/ansible-inventory
/usr/bin/ansible-playbook
/usr/bin/ansible-pull
/usr/bin/ansible-test
/usr/bin/ansible-vault

Trong đó có 3 lệnh Ansbile không có trang man để giải thích là ansible-community, ansible-connection, ansible-test.

ansible (1)     - Define and run a single task 'playbook' against a set of hosts
ansible-config (1)  - View ansible configuration.
ansible-console (1) - REPL console for executing Ansible tasks.
ansible-doc (1)   - plugin documentation tool
ansible-galaxy (1)  - Perform various Role and Collection related operations.
ansible-inventory (1) - Show Ansible inventory information, by default it uses the inventory script JSON format
ansible-playbook (1) - Runs Ansible playbooks, executing the defined tasks on the targeted hosts.
ansible-pull (1)   - pulls playbooks from a VCS repo and executes them for the local host
ansible-vault (1)  - encryption/decryption utility for Ansible data files
/usr/bin/ansible-community: nothing appropriate.
/usr/bin/ansible-connection: nothing appropriate.
/usr/bin/ansible-test: nothing appropriate.