Linux networking bây giờ là iproute2 có bao nhiêu lệnh?

iproute2 là công cụ quản lí mạng đời mới, có nhiều chức năng nâng cao và điều thú vị là thuộc dự án mã nguồn mở Linux kernel.

iproute2 sử dụng cơ chế netlink của Linux kernel network subsytem trong khi net-tools cử dụng cơ chế ioctl đã lỗi thời.

Các hệ điều hành Linux bây giờ thường cài iproute2 mặc định thay vì cài net-tools.

Lệnh ip, ss trong iproute2 là cặp đôi nổi bật thay cho ifconfig, netstat của net-tools ngày xưa.

Có 17 lệnh Linux để thao tác về mạng máy tính trên Linux trong gói iproute2.

/usr/sbin/arpd
/usr/sbin/bridge
/usr/sbin/ctstat
/usr/sbin/dcb
/usr/sbin/devlink
/usr/sbin/genl
/usr/sbin/ifstat
/usr/sbin/ip
/usr/sbin/lnstat
/usr/sbin/nstat
/usr/sbin/rdma
/usr/sbin/rtacct
/usr/sbin/rtmon
/usr/sbin/rtstat
/usr/sbin/ss
/usr/sbin/tipc
/usr/sbin/vdpa

arpd (8)       - userspace arp daemon.
bridge (8)      - show / manipulate bridge addresses and devices
ctstat (8)      - unified linux network statistics
dcb (8)       - show / manipulate DCB (Data Center Bridging) settings
devlink (8)     - Devlink tool
genl (8)       - generic netlink utility frontend
ifstat (8)      - handy utility to read network interface statistics
ip (8)        - show / manipulate routing, network devices, interfaces and tunnels
lnstat (8)      - unified linux network statistics
nstat (8)      - network statistics tools.
rdma (8)       - RDMA tool
rtacct (8)      - network statistics tools.
rtmon (8)      - listens to and monitors RTnetlink
rtstat (8)      - unified linux network statistics
ss (8)        - another utility to investigate sockets
tipc (8)       - a TIPC configuration and management tool
vdpa (8)       - vdpa management tool

# yum info iproute

Installed Packages
Name     : iproute
Version   : 6.2.0
Release   : 5.el9
Architecture : x86_64
Size     : 2.0 M
Source    : iproute-6.2.0-5.el9.src.rpm
Repository  : @System
From repo  : minimal
Summary   : Advanced IP routing and network device configuration tools
URL     : https://kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/
License   : GPL-2.0-or-later AND NIST-PD
Description : The iproute package contains networking utilities (ip and rtmon, for example)
       : which are designed to use the advanced networking capabilities of the Linux
       : kernel.