Lệnh Linux trong util-linux của Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux khác gì nhau?

Ubuntu Server 22.04.3 LTS có 81 lệnh trong util-linux.

# cat /etc/os-release 
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy

# uname -a
Linux devsecops-edu-vn 6.5.0-15-generic #15~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 12 18:54:30 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

81

/bin/dmesg		  /sbin/fsck.minix	/usr/bin/addpart	/usr/bin/lslogins	/usr/bin/unshare
/bin/findmnt		/sbin/fsfreeze		/usr/bin/choom		/usr/bin/lsmem		/usr/bin/utmpdump
/bin/lsblk		  /sbin/fstrim		/usr/bin/chrt		/usr/bin/lsns		/usr/bin/whereis
/bin/more		  /sbin/hwclock		/usr/bin/delpart	/usr/bin/mcookie	/usr/sbin/chmem
/bin/mountpoint		/sbin/isosize		/usr/bin/fallocate	/usr/bin/mesg		/usr/sbin/ldattach
/bin/su			  /sbin/mkfs		  /usr/bin/fincore	/usr/bin/namei		/usr/sbin/readprofile
/bin/wdctl		  /sbin/mkfs.bfs		/usr/bin/flock		/usr/bin/nsenter	/usr/sbin/rtcwake
/sbin/agetty		/sbin/mkfs.cramfs	/usr/bin/getopt		/usr/bin/partx		/sbin/getty
/sbin/blkdiscard	/sbin/mkfs.minix	/usr/bin/hardlink	/usr/bin/prlimit	/usr/bin/i386
/sbin/blkid		  /sbin/mkswap		/usr/bin/ionice		/usr/bin/resizepart	/usr/bin/lastb
/sbin/blkzone		/sbin/pivot_root	/usr/bin/ipcmk		/usr/bin/rev		/usr/bin/linux32
/sbin/blockdev		/sbin/runuser		/usr/bin/ipcrm		/usr/bin/setarch	/usr/bin/linux64
/sbin/chcpu		  /sbin/sulogin		/usr/bin/ipcs		/usr/bin/setpriv	/usr/bin/x86_64
/sbin/ctrlaltdel	/sbin/swaplabel		/usr/bin/last		/usr/bin/setsid
/sbin/findfs		/sbin/switch_root	/usr/bin/lscpu		/usr/bin/setterm
/sbin/fsck		  /sbin/wipefs		/usr/bin/lsipc		/usr/bin/taskset
/sbin/fsck.cramfs	/sbin/zramctl		/usr/bin/lslocks	/usr/bin/uclampset

Rocky Linux 9.3 có 84 lệnh trong util-linux.

# cat /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="9.3 (Blue Onyx)"
ID="rocky"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.3"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.3 (Blue Onyx)"
ANSI_COLOR="0;32"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos"
HOME_URL="https://rockylinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"
SUPPORT_END="2032-05-31"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky-Linux-9"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.3"

# rpm -ql util-linux | grep bin/ | wc -l
84

/usr/bin/cal      /usr/bin/linux32    /usr/bin/rev      /usr/bin/x86_64     /usr/sbin/ldattach
/usr/bin/chmem     /usr/bin/linux64    /usr/bin/script     /usr/sbin/addpart    /usr/sbin/mkfs
/usr/bin/choom     /usr/bin/login     /usr/bin/scriptlive   /usr/sbin/blkdiscard  /usr/sbin/mkfs.cramfs
/usr/bin/col      /usr/bin/look      /usr/bin/scriptreplay  /usr/sbin/blkzone    /usr/sbin/mkfs.minix
/usr/bin/colcrt     /usr/bin/lsblk     /usr/bin/setarch    /usr/sbin/cfdisk    /usr/sbin/nologin
/usr/bin/colrm     /usr/bin/lscpu     /usr/bin/setpriv    /usr/sbin/chcpu     /usr/sbin/pivot_root
/usr/bin/column     /usr/bin/lsipc     /usr/bin/setterm    /usr/sbin/clock     /usr/sbin/readprofile
/usr/bin/eject     /usr/bin/lsirq     /usr/bin/su       /usr/sbin/ctrlaltdel  /usr/sbin/resizepart
/usr/bin/fallocate   /usr/bin/lslocks    /usr/bin/ul       /usr/sbin/delpart    /usr/sbin/rfkill
/usr/bin/fincore    /usr/bin/lslogins    /usr/bin/uname26    /usr/sbin/fdformat   /usr/sbin/rtcwake
/usr/bin/getopt     /usr/bin/lsmem     /usr/bin/utmpdump    /usr/sbin/fdisk     /usr/sbin/runuser
/usr/bin/hexdump    /usr/bin/lsns      /usr/bin/uuidgen    /usr/sbin/findfs    /usr/sbin/sfdisk
/usr/bin/i386      /usr/bin/mcookie    /usr/bin/uuidparse   /usr/sbin/fsck.cramfs  /usr/sbin/sulogin
/usr/bin/irqtop     /usr/bin/mesg      /usr/bin/wall      /usr/sbin/fsck.minix  /usr/sbin/swaplabel
/usr/bin/isosize    /usr/bin/namei     /usr/bin/wdctl     /usr/sbin/fsfreeze   /usr/sbin/wipefs
/usr/bin/last      /usr/bin/prlimit    /usr/bin/whereis    /usr/sbin/fstrim    /usr/sbin/zramctl
/usr/bin/lastb     /usr/bin/rename     /usr/bin/write     /usr/sbin/hwclock

Amazon Linux 2023 có 85 lệnh trong util-linux.

# cat /etc/os-release 
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2023"
ID="amzn"
ID_LIKE="fedora"
VERSION_ID="2023"
PLATFORM_ID="platform:al2023"
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2023"
ANSI_COLOR="0;33"
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023"
HOME_URL="https://aws.amazon.com/linux/"
BUG_REPORT_URL="https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023"
SUPPORT_END="2028-03-15"
 
# uname -a
Linux ip-172-31-23-43.eu-west-2.compute.internal 6.1.72-96.166.amzn2023.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jan 17 00:42:52 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

# rpm -ql util-linux | grep bin/ | wc -l
85

/usr/bin/cal      /usr/bin/last      /usr/bin/mesg      /usr/bin/utmpdump    /usr/sbin/delpart    /usr/sbin/readprofile
/usr/bin/chmem     /usr/bin/lastb     /usr/bin/namei     /usr/bin/uuidgen    /usr/sbin/fdformat   /usr/sbin/resizepart
/usr/bin/choom     /usr/bin/linux32    /usr/bin/prlimit    /usr/bin/uuidparse   /usr/sbin/fdisk     /usr/sbin/rfkill
/usr/bin/col      /usr/bin/linux64    /usr/bin/rename     /usr/bin/wall      /usr/sbin/findfs    /usr/sbin/rtcwake
/usr/bin/colcrt     /usr/bin/login     /usr/bin/rev      /usr/bin/wdctl     /usr/sbin/fsck.cramfs  /usr/sbin/runuser
/usr/bin/colrm     /usr/bin/look      /usr/bin/script     /usr/bin/whereis    /usr/sbin/fsck.minix  /usr/sbin/sfdisk
/usr/bin/column     /usr/bin/lsblk     /usr/bin/scriptlive   /usr/bin/write     /usr/sbin/fsfreeze   /usr/sbin/sulogin
/usr/bin/eject     /usr/bin/lscpu     /usr/bin/scriptreplay  /usr/bin/x86_64     /usr/sbin/fstrim    /usr/sbin/swaplabel
/usr/bin/fallocate   /usr/bin/lsipc     /usr/bin/setarch    /usr/sbin/addpart    /usr/sbin/hwclock    /usr/sbin/wipefs
/usr/bin/fincore    /usr/bin/lsirq     /usr/bin/setpriv    /usr/sbin/blkdiscard  /usr/sbin/ldattach   /usr/sbin/zramctl
/usr/bin/getopt     /usr/bin/lslocks    /usr/bin/setterm    /usr/sbin/blkzone    /usr/sbin/mkfs
/usr/bin/hexdump    /usr/bin/lslogins    /usr/bin/su       /usr/sbin/cfdisk    /usr/sbin/mkfs.cramfs
/usr/bin/i386      /usr/bin/lsmem     /usr/bin/uclampset   /usr/sbin/chcpu     /usr/sbin/mkfs.minix
/usr/bin/irqtop     /usr/bin/lsns      /usr/bin/ul       /usr/sbin/clock     /usr/sbin/nologin
/usr/bin/isosize    /usr/bin/mcookie    /usr/bin/uname26    /usr/sbin/ctrlaltdel  /usr/sbin/pivot_root

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin hay luận văn công nghệ thông tin về so sánh sự khác nhau giữa Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux Server là 1 nội dung thú vị cho bạn.

Các bạn trẻ thích học công nghệ thông tin còn chần chờ gì nữa mà chưa tham gia khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu thực chiến của chúng tôi?