Dịch vụ rc.local của systemd trên Linux VPS có gì vui?

rc.local là dịch vụ của systemd để tự động chạy các lệnh hoặc các shell script khi hệ điều hành Linux khởi động.

Nói cách khác khi hệ điều hành Linux khởi động lên nó sẽ tự động chạy các lệnh hoặc các shell script khai báo trong dịch vụ rc.local của systemd.

Khi mua hoặc xài thử Linux VPS bạn hãy kiểm tra các dịch vụ của systemd trên hệ điều hành Linux vừa khởi tạo coi có gì đặc biệt hay lỗi gì không?

Thật bất ngờ là tự nhiên thấy dịch vụ rc.local của systemd báo lỗi.

systemctl -t service --no-pager
 UNIT                LOAD  ACTIVE SUB   DESCRIPTION
 auditd.service           loaded active running Security Auditing Service
 chronyd.service          loaded active running NTP client/server
 crond.service           loaded active running Command Scheduler
 dbus-broker.service        loaded active running D-Bus System Message Bus
 dracut-shutdown.service      loaded active exited Restore /run/initramfs on shutdown
 firewalld.service         loaded active running firewalld - dynamic firewall daemon
 getty@tty1.service         loaded active running Getty on tty1
 irqbalance.service         loaded active running irqbalance daemon
 kdump.service           loaded active exited Crash recovery kernel arming
 kmod-static-nodes.service     loaded active exited Create List of Static Device Nodes
 NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manager Wait Online
 NetworkManager.service       loaded active running Network Manager
 nis-domainname.service       loaded active exited Read and set NIS domainname from /etc/sysconfig/network
● rc-local.service          loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
 rsyslog.service          loaded active running System Logging Service
 sshd.service            loaded active running OpenSSH server daemon
 systemd-fsck-root.service     loaded active exited File System Check on Root Device
 systemd-journal-flush.service   loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
 systemd-journald.service      loaded active running Journal Service
 systemd-logind.service       loaded active running User Login Management
 systemd-network-generator.service loaded active exited Generate network units from Kernel command line
 systemd-random-seed.service    loaded active exited Load/Save Random Seed
 systemd-remount-fs.service     loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
 systemd-sysctl.service       loaded active exited Apply Kernel Variables
 systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
 systemd-tmpfiles-setup.service   loaded active exited Create Volatile Files and Directories
 systemd-udev-trigger.service    loaded active exited Coldplug All udev Devices
 systemd-udevd.service       loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
 systemd-update-utmp.service    loaded active exited Record System Boot/Shutdown in UTMP
 systemd-user-sessions.service   loaded active exited Permit User Sessions
 user-runtime-dir@1000.service   loaded active exited User Runtime Directory /run/user/1000
 user@1000.service         loaded active running User Manager for UID 1000

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
36 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Coi kĩ tình trạng dịch vụ rc-local.service để biết thêm

systemctl status rc-local
× rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2023-12-31 12:48:14 CET; 4h 23min ago
    CPU: 10ms

systemd[1]: rc-local.service: Failed with result 'exit-code'.
systemd[1]: Failed to start /etc/rc.local Compatibility.
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored

Coi trong /etc/rc.local để biết dịch vụ rc.local chạy những bash script gì mà bị lỗi

Không có /virt/swfix.sh nên lỗi.

swfix.sh là để làm gì cũng chẳng biết vì không có file này.

cat /etc/rc.local
#!/bin/bash
# THIS FILE IS ADDED FOR COMPATIBILITY PURPOSES
#
# It is highly advisable to create own systemd services or udev rules
# to run scripts during boot instead of using this file.
#
# In contrast to previous versions due to parallel execution during boot
# this script will NOT be run after all other services.
#
# Please note that you must run 'chmod +x /etc/rc.d/rc.local' to ensure
# that this script will be executed during boot.


touch /var/lock/subsys/local
sh /virt/swfix.sh

ll /virt/swfix.sh
ls: cannot access '/virt/swfix.sh': No such file or directory

Cách sửa lỗi rc.local trong trường hợp lỗi này là bỏ dòng sh /virt/swfix.sh bằng cách thêm ghi chú (comment) là dấu # ở đầu dòng.

tail -2 /etc/rc.local
touch /var/lock/subsys/local
# sh /virt/swfix.sh

systemctl restart rc-local

systemctl status rc-local
● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (exited) since Sun 2023-12-31 17:18:37 CET; 2s ago
  Process: 8777 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 7ms

Dec 31 17:18:37 .1704019704 systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Dec 31 17:18:37 .1704019704 systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.

systemctl -t service
 UNIT                LOAD  ACTIVE SUB   DESCRIPTION
 auditd.service           loaded active running Security Auditing Service
 chronyd.service          loaded active running NTP client/server
 crond.service           loaded active running Command Scheduler
 dbus-broker.service        loaded active running D-Bus System Message Bus
 dracut-shutdown.service      loaded active exited Restore /run/initramfs on shutdown
 firewalld.service         loaded active running firewalld - dynamic firewall daemon
 getty@tty1.service         loaded active running Getty on tty1
 irqbalance.service         loaded active running irqbalance daemon
 kdump.service           loaded active exited Crash recovery kernel arming
 kmod-static-nodes.service     loaded active exited Create List of Static Device Nodes
 mariadb.service          loaded active running MariaDB 10.5 database server
 NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manager Wait Online
 NetworkManager.service       loaded active running Network Manager
 nginx.service           loaded active running nginx - high performance web server
 nis-domainname.service       loaded active exited Read and set NIS domainname from /etc/sysconfig/network
 php-fpm.service          loaded active running The PHP FastCGI Process Manager
 rc-local.service          loaded active exited /etc/rc.local Compatibility
 redis.service           loaded active running Redis persistent key-value database
 rsyslog.service          loaded active running System Logging Service
 sshd.service            loaded active running OpenSSH server daemon
 systemd-fsck-root.service     loaded active exited File System Check on Root Device
 systemd-journal-flush.service   loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
 systemd-journald.service      loaded active running Journal Service
 systemd-logind.service       loaded active running User Login Management
 systemd-network-generator.service loaded active exited Generate network units from Kernel command line
 systemd-random-seed.service    loaded active exited Load/Save Random Seed
 systemd-remount-fs.service     loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
 systemd-sysctl.service       loaded active exited Apply Kernel Variables
 systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
 systemd-tmpfiles-setup.service   loaded active exited Create Volatile Files and Directories
 systemd-udev-trigger.service    loaded active exited Coldplug All udev Devices
 systemd-udevd.service       loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
 systemd-update-utmp.service    loaded active exited Record System Boot/Shutdown in UTMP
 systemd-user-sessions.service   loaded active exited Permit User Sessions
 user-runtime-dir@1000.service   loaded active exited User Runtime Directory /run/user/1000
 user@1000.service         loaded active running User Manager for UID 1000

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
36 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.