Vagrant Ansible local provisioner có thể chạy bằng mấy cách?

Vagrant Ansible local provisioner là chức năng tự động chạy Ansible sau khi máy ảo khởi dộng lên xong. Để chạy được Vagrant Ansible local provisioner thì Vagrant box Linux được đóng gói phải cài sẵn Ansible để làm Ansible control node. Cũng có thể kết hợp Vagrant shell provisioner để cài Ansible trước để …

Vagrant Ansible local provisioner có thể chạy bằng mấy cách? Read More »