Nâng cấp RAM Laptop

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu là đây. Laptop 64GB RAM chạy 2 thanh RAM nên gọi là Dual channel. DDR4 32GB bus 3200 MHz Slot 1 nhìn từ CPU-Z. DDR4 32GB bus 3200 MHz Slot 5 nhìn từ CPU-Z. Laptop 64GB RAM bằng lệnh systeminfo trên …

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu Read More »

Nâng cấp Laptop RAM 32GB để làm các khóa học lập trình thực chiến

Nâng cấp Laptop RAM 32GB để làm các khóa học lập trình thực chiến là đây. Laptop RAM 32GB chạy 2 thanh RAM nên gọi là Dual channel. RAM có 3 thông số kĩ thuật cơ bản là loại RAM DDR3, DDR4, DDR5, DDR6 với bus cụ thể như 3200 MHz, dung lượng RAM 4GB, …

Nâng cấp Laptop RAM 32GB để làm các khóa học lập trình thực chiến Read More »