Laptop RAM 64GB

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu là đây. Laptop 64GB RAM chạy 2 thanh RAM nên gọi là Dual channel. DDR4 32GB bus 3200 MHz Slot 1 nhìn từ CPU-Z. DDR4 32GB bus 3200 MHz Slot 5 nhìn từ CPU-Z. Laptop 64GB RAM bằng lệnh systeminfo trên …

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu Read More »