LPI có các khóa học Ansible nào hem?

LPI hiện tại không thấy có khóa học nào riêng về Ansible. LPI có 1 trang về học Linux Essentials, Open Source Essentials, Web Development Essentials, LPIC-1 Exam 101, LPIC-1 Exam 102 nhưng hiện tại không thấy có nội dung về Ansible automation. https://learning.lpi.org/en/learning-materials/learning-materials LPI có 1 môn để thi lấy chứng chỉ tên là …

LPI có các khóa học Ansible nào hem? Read More »