Linux man page đọc ở dạng pdf cho cuộc đời dễ dàng hơn

Nếu đã đọc bài trước về các phím tắt của trang man trên Linux bạn có thể bị ngán. Thật may mắn bạn có thể chuyển man page sang pdf để đọc cho dễ thở. httpd man page ở dạng pdf mời bạn thưởng thức. https://devsecops.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/httpd.pdf Để chạy được lệnh ps2pdf cần cài gói ghostscript. …

Linux man page đọc ở dạng pdf cho cuộc đời dễ dàng hơn Read More »