Linux man page đọc ở dạng pdf cho cuộc đời dễ dàng hơn

Nếu đã đọc bài trước về các phím tắt của trang man trên Linux bạn có thể bị ngán.

Thật may mắn bạn có thể chuyển man page sang pdf để đọc cho dễ thở.

# Convert Linux man page to pdf
man -t httpd | ps2pdf - httpd.pdf

httpd man page ở dạng pdf mời bạn thưởng thức.

https://devsecops.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/httpd.pdf

Để chạy được lệnh ps2pdf cần cài gói ghostscript.

# yum install ghostscript -y
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         2.3 kB/s | 4.1 kB   00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         1.0 MB/s | 2.2 MB   00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                                       1.7 kB/s | 4.5 kB   00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                                       967 kB/s | 7.4 MB   00:07
Rocky Linux 9 - Extras                                         1.6 kB/s | 2.9 kB   00:01
Dependencies resolved.
=======================================================================================================================================
 Package                      Architecture    Version              Repository       Size
=======================================================================================================================================
Installing:
 ghostscript                    x86_64       9.54.0-14.el9_3.0.1        appstream        36 k
Installing dependencies:
 adobe-mappings-cmap                noarch       20171205-12.el9          appstream       1.9 M
 adobe-mappings-cmap-deprecated          noarch       20171205-12.el9          appstream       113 k
 adobe-mappings-pdf                noarch       20180407-10.el9          appstream       627 k
 avahi-libs                    x86_64       0.8-15.el9             baseos         66 k
 cups-libs                     x86_64       1:2.3.3op2-21.el9         baseos         261 k
 fontconfig                    x86_64       2.14.0-2.el9_1           appstream       274 k
 freetype                     x86_64       2.10.4-9.el9            baseos         387 k
 ghostscript-tools-fonts              x86_64       9.54.0-14.el9_3.0.1        appstream        11 k
 ghostscript-tools-printing            x86_64       9.54.0-14.el9_3.0.1        appstream        11 k
 google-droid-sans-fonts              noarch       20200215-11.el9.2         appstream       2.7 M
 graphite2                     x86_64       1.3.14-9.el9            baseos         94 k
 harfbuzz                     x86_64       2.7.4-8.el9            baseos         624 k
 jbig2dec-libs                   x86_64       0.19-7.el9             appstream        72 k
 jbigkit-libs                   x86_64       2.1-23.el9             appstream        52 k
 lcms2                       x86_64       2.12-3.el9             appstream       166 k
 libgs                       x86_64       9.54.0-14.el9_3.0.1        appstream       3.1 M
 libijs                      x86_64       0.35-15.el9            appstream        29 k
 libjpeg-turbo                   x86_64       2.0.90-6.el9_1           appstream       175 k
 libpaper                     x86_64       1.1.28-4.el9            appstream        41 k
 libpng                      x86_64       2:1.6.37-12.el9          baseos         116 k
 libtiff                      x86_64       4.4.0-10.el9            appstream       196 k
 libwebp                      x86_64       1.2.0-8.el9            appstream       276 k
 openjpeg2                     x86_64       2.4.0-7.el9            appstream       162 k
 urw-base35-bookman-fonts             noarch       20200910-6.el9           appstream       847 k
 urw-base35-c059-fonts               noarch       20200910-6.el9           appstream       874 k
 urw-base35-d050000l-fonts             noarch       20200910-6.el9           appstream        76 k
 urw-base35-fonts                 noarch       20200910-6.el9           appstream       9.9 k
 urw-base35-fonts-common              noarch       20200910-6.el9           appstream        21 k
 urw-base35-gothic-fonts              noarch       20200910-6.el9           appstream       643 k
 urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts          noarch       20200910-6.el9           appstream       795 k
 urw-base35-nimbus-roman-fonts           noarch       20200910-6.el9           appstream       856 k
 urw-base35-nimbus-sans-fonts           noarch       20200910-6.el9           appstream       1.3 M
 urw-base35-p052-fonts               noarch       20200910-6.el9           appstream       973 k
 urw-base35-standard-symbols-ps-fonts       noarch       20200910-6.el9           appstream        41 k
 urw-base35-z003-fonts               noarch       20200910-6.el9           appstream       275 k
 xml-common                    noarch       0.6.3-58.el9            appstream        31 k

Transaction Summary
=======================================================================================================================================
Install 37 Packages

Total download size: 18 M
Installed size: 61 M
Downloading Packages:
(1/37): avahi-libs-0.8-15.el9.x86_64.rpm                                83 kB/s | 66 kB   00:00
(2/37): graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64.rpm                               106 kB/s | 94 kB   00:00
(3/37): cups-libs-2.3.3op2-21.el9.x86_64.rpm                              788 kB/s | 261 kB   00:00
(4/37): freetype-2.10.4-9.el9.x86_64.rpm                                1.2 MB/s | 387 kB   00:00
(5/37): harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64.rpm                                503 kB/s | 624 kB   00:01
(6/37): libpng-1.6.37-12.el9.x86_64.rpm                                977 kB/s | 116 kB   00:00
(7/37): adobe-mappings-cmap-deprecated-20171205-12.el9.noarch.rpm                   123 kB/s | 113 kB   00:00
(8/37): adobe-mappings-pdf-20180407-10.el9.noarch.rpm                         645 kB/s | 627 kB   00:00
(9/37): adobe-mappings-cmap-20171205-12.el9.noarch.rpm                         1.8 MB/s | 1.9 MB   00:01
(10/37): google-droid-sans-fonts-20200215-11.el9.2.noarch.rpm                     6.9 MB/s | 2.7 MB   00:00
(11/37): fontconfig-2.14.0-2.el9_1.x86_64.rpm                             947 kB/s | 274 kB   00:00
(12/37): jbig2dec-libs-0.19-7.el9.x86_64.rpm                              305 kB/s | 72 kB   00:00
(13/37): urw-base35-z003-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                        1.7 MB/s | 275 kB   00:00
(14/37): lcms2-2.12-3.el9.x86_64.rpm                                  983 kB/s | 166 kB   00:00
(15/37): urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                239 kB/s | 41 kB   00:00
(16/37): urw-base35-nimbus-roman-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                    4.9 MB/s | 856 kB   00:00
(17/37): urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                   6.6 MB/s | 795 kB   00:00
(18/37): urw-base35-p052-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                        3.0 MB/s | 973 kB   00:00
(19/37): urw-base35-nimbus-sans-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                    3.6 MB/s | 1.3 MB   00:00
(20/37): urw-base35-fonts-common-20200910-6.el9.noarch.rpm                       242 kB/s | 21 kB   00:00
(21/37): urw-base35-gothic-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                       4.6 MB/s | 643 kB   00:00
(22/37): urw-base35-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                           88 kB/s | 9.9 kB   00:00
(23/37): urw-base35-d050000l-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                      834 kB/s | 76 kB   00:00
(24/37): libijs-0.35-15.el9.x86_64.rpm                                 329 kB/s | 29 kB   00:00
(25/37): urw-base35-c059-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                        4.7 MB/s | 874 kB   00:00
(26/37): urw-base35-bookman-fonts-20200910-6.el9.noarch.rpm                      4.9 MB/s | 847 kB   00:00
(27/37): libjpeg-turbo-2.0.90-6.el9_1.x86_64.rpm                            1.6 MB/s | 175 kB   00:00
(28/37): jbigkit-libs-2.1-23.el9.x86_64.rpm                              574 kB/s | 52 kB   00:00
(29/37): libtiff-4.4.0-10.el9.x86_64.rpm                                2.0 MB/s | 196 kB   00:00
(30/37): libpaper-1.1.28-4.el9.x86_64.rpm                               389 kB/s | 41 kB   00:00
(31/37): ghostscript-tools-printing-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64.rpm                   130 kB/s | 11 kB   00:00
(32/37): ghostscript-tools-fonts-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64.rpm                    121 kB/s | 11 kB   00:00
(33/37): ghostscript-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64.rpm                          423 kB/s | 36 kB   00:00
(34/37): libwebp-1.2.0-8.el9.x86_64.rpm                                2.9 MB/s | 276 kB   00:00
(35/37): openjpeg2-2.4.0-7.el9.x86_64.rpm                               1.6 MB/s | 162 kB   00:00
(36/37): libgs-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64.rpm                             9.9 MB/s | 3.1 MB   00:00
(37/37): xml-common-0.6.3-58.el9.noarch.rpm                              350 kB/s | 31 kB   00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                 3.3 MB/s | 18 MB   00:05
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                                        1/1
 Installing    : urw-base35-fonts-common-20200910-6.el9.noarch                                1/37
 Installing    : libjpeg-turbo-2.0.90-6.el9_1.x86_64                                     2/37
 Installing    : jbig2dec-libs-0.19-7.el9.x86_64                                       3/37
 Installing    : adobe-mappings-cmap-20171205-12.el9.noarch                                  4/37
 Installing    : libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64                                        5/37
 Installing    : adobe-mappings-cmap-deprecated-20171205-12.el9.noarch                            6/37
 Running scriptlet: xml-common-0.6.3-58.el9.noarch                                        7/37
 Installing    : xml-common-0.6.3-58.el9.noarch                                        7/37
 Installing    : openjpeg2-2.4.0-7.el9.x86_64                                         8/37
 Installing    : libwebp-1.2.0-8.el9.x86_64                                          9/37
 Installing    : libpaper-1.1.28-4.el9.x86_64                                        10/37
 Installing    : jbigkit-libs-2.1-23.el9.x86_64                                       11/37
 Installing    : libtiff-4.4.0-10.el9.x86_64                                         12/37
 Installing    : libijs-0.35-15.el9.x86_64                                          13/37
 Installing    : lcms2-2.12-3.el9.x86_64                                           14/37
 Installing    : google-droid-sans-fonts-20200215-11.el9.2.noarch                              15/37
 Installing    : adobe-mappings-pdf-20180407-10.el9.noarch                                  16/37
 Installing    : avahi-libs-0.8-15.el9.x86_64                                        17/37
 Installing    : cups-libs-1:2.3.3op2-21.el9.x86_64                                     18/37
 Installing    : graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64                                        19/37
 Installing    : freetype-2.10.4-9.el9.x86_64                                        20/37
 Installing    : harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64                                         21/37
 Installing    : fontconfig-2.14.0-2.el9_1.x86_64                                      22/37
 Running scriptlet: fontconfig-2.14.0-2.el9_1.x86_64                                      22/37
 Installing    : urw-base35-z003-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 23/37
 Running scriptlet: urw-base35-z003-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 23/37
 Installing    : urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                         24/37
 Running scriptlet: urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                         24/37
 Installing    : urw-base35-p052-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 25/37
 Running scriptlet: urw-base35-p052-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 25/37
 Installing    : urw-base35-nimbus-sans-fonts-20200910-6.el9.noarch                             26/37
 Running scriptlet: urw-base35-nimbus-sans-fonts-20200910-6.el9.noarch                             26/37
 Installing    : urw-base35-nimbus-roman-fonts-20200910-6.el9.noarch                             27/37
 Running scriptlet: urw-base35-nimbus-roman-fonts-20200910-6.el9.noarch                             27/37
 Installing    : urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                            28/37
 Running scriptlet: urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                            28/37
 Installing    : urw-base35-gothic-fonts-20200910-6.el9.noarch                                29/37
 Running scriptlet: urw-base35-gothic-fonts-20200910-6.el9.noarch                                29/37
 Installing    : urw-base35-d050000l-fonts-20200910-6.el9.noarch                               30/37
 Running scriptlet: urw-base35-d050000l-fonts-20200910-6.el9.noarch                               30/37
 Installing    : urw-base35-c059-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 31/37
 Running scriptlet: urw-base35-c059-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 31/37
 Installing    : urw-base35-bookman-fonts-20200910-6.el9.noarch                               32/37
 Running scriptlet: urw-base35-bookman-fonts-20200910-6.el9.noarch                               32/37
 Installing    : urw-base35-fonts-20200910-6.el9.noarch                                   33/37
 Installing    : libgs-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                                      34/37
 Installing    : ghostscript-tools-printing-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                            35/37
 Installing    : ghostscript-tools-fonts-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                             36/37
 Installing    : ghostscript-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                                   37/37
 Running scriptlet: fontconfig-2.14.0-2.el9_1.x86_64                                      37/37
 Running scriptlet: urw-base35-z003-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 37/37
 Running scriptlet: urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                         37/37
 Running scriptlet: urw-base35-p052-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 37/37
 Running scriptlet: urw-base35-nimbus-sans-fonts-20200910-6.el9.noarch                             37/37
 Running scriptlet: urw-base35-nimbus-roman-fonts-20200910-6.el9.noarch                             37/37
 Running scriptlet: urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                            37/37
 Running scriptlet: urw-base35-gothic-fonts-20200910-6.el9.noarch                                37/37
 Running scriptlet: urw-base35-d050000l-fonts-20200910-6.el9.noarch                               37/37
 Running scriptlet: urw-base35-c059-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 37/37
 Running scriptlet: urw-base35-bookman-fonts-20200910-6.el9.noarch                               37/37
 Running scriptlet: ghostscript-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                                   37/37
 Verifying    : harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64                                         1/37
 Verifying    : graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64                                        2/37
 Verifying    : avahi-libs-0.8-15.el9.x86_64                                         3/37
 Verifying    : cups-libs-1:2.3.3op2-21.el9.x86_64                                      4/37
 Verifying    : freetype-2.10.4-9.el9.x86_64                                         5/37
 Verifying    : libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64                                        6/37
 Verifying    : adobe-mappings-cmap-deprecated-20171205-12.el9.noarch                            7/37
 Verifying    : adobe-mappings-cmap-20171205-12.el9.noarch                                  8/37
 Verifying    : adobe-mappings-pdf-20180407-10.el9.noarch                                  9/37
 Verifying    : google-droid-sans-fonts-20200215-11.el9.2.noarch                              10/37
 Verifying    : fontconfig-2.14.0-2.el9_1.x86_64                                      11/37
 Verifying    : jbig2dec-libs-0.19-7.el9.x86_64                                       12/37
 Verifying    : lcms2-2.12-3.el9.x86_64                                           13/37
 Verifying    : urw-base35-z003-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 14/37
 Verifying    : urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                         15/37
 Verifying    : urw-base35-p052-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 16/37
 Verifying    : urw-base35-nimbus-sans-fonts-20200910-6.el9.noarch                             17/37
 Verifying    : urw-base35-nimbus-roman-fonts-20200910-6.el9.noarch                             18/37
 Verifying    : urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch                            19/37
 Verifying    : urw-base35-gothic-fonts-20200910-6.el9.noarch                                20/37
 Verifying    : urw-base35-fonts-common-20200910-6.el9.noarch                                21/37
 Verifying    : urw-base35-fonts-20200910-6.el9.noarch                                   22/37
 Verifying    : urw-base35-d050000l-fonts-20200910-6.el9.noarch                               23/37
 Verifying    : urw-base35-c059-fonts-20200910-6.el9.noarch                                 24/37
 Verifying    : urw-base35-bookman-fonts-20200910-6.el9.noarch                               25/37
 Verifying    : libijs-0.35-15.el9.x86_64                                          26/37
 Verifying    : libjpeg-turbo-2.0.90-6.el9_1.x86_64                                     27/37
 Verifying    : jbigkit-libs-2.1-23.el9.x86_64                                       28/37
 Verifying    : libtiff-4.4.0-10.el9.x86_64                                         29/37
 Verifying    : libpaper-1.1.28-4.el9.x86_64                                        30/37
 Verifying    : libgs-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                                      31/37
 Verifying    : ghostscript-tools-printing-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                            32/37
 Verifying    : ghostscript-tools-fonts-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                             33/37
 Verifying    : ghostscript-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                                   34/37
 Verifying    : libwebp-1.2.0-8.el9.x86_64                                         35/37
 Verifying    : openjpeg2-2.4.0-7.el9.x86_64                                        36/37
 Verifying    : xml-common-0.6.3-58.el9.noarch                                       37/37

Installed:
 adobe-mappings-cmap-20171205-12.el9.noarch              adobe-mappings-cmap-deprecated-20171205-12.el9.noarch
 adobe-mappings-pdf-20180407-10.el9.noarch              avahi-libs-0.8-15.el9.x86_64
 cups-libs-1:2.3.3op2-21.el9.x86_64                  fontconfig-2.14.0-2.el9_1.x86_64
 freetype-2.10.4-9.el9.x86_64                     ghostscript-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64
 ghostscript-tools-fonts-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64          ghostscript-tools-printing-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64
 google-droid-sans-fonts-20200215-11.el9.2.noarch           graphite2-1.3.14-9.el9.x86_64
 harfbuzz-2.7.4-8.el9.x86_64                     jbig2dec-libs-0.19-7.el9.x86_64
 jbigkit-libs-2.1-23.el9.x86_64                    lcms2-2.12-3.el9.x86_64
 libgs-9.54.0-14.el9_3.0.1.x86_64                   libijs-0.35-15.el9.x86_64
 libjpeg-turbo-2.0.90-6.el9_1.x86_64                 libpaper-1.1.28-4.el9.x86_64
 libpng-2:1.6.37-12.el9.x86_64                    libtiff-4.4.0-10.el9.x86_64
 libwebp-1.2.0-8.el9.x86_64                      openjpeg2-2.4.0-7.el9.x86_64
 urw-base35-bookman-fonts-20200910-6.el9.noarch            urw-base35-c059-fonts-20200910-6.el9.noarch
 urw-base35-d050000l-fonts-20200910-6.el9.noarch           urw-base35-fonts-20200910-6.el9.noarch
 urw-base35-fonts-common-20200910-6.el9.noarch            urw-base35-gothic-fonts-20200910-6.el9.noarch
 urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch        urw-base35-nimbus-roman-fonts-20200910-6.el9.noarch
 urw-base35-nimbus-sans-fonts-20200910-6.el9.noarch          urw-base35-p052-fonts-20200910-6.el9.noarch
 urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20200910-6.el9.noarch      urw-base35-z003-fonts-20200910-6.el9.noarch
 xml-common-0.6.3-58.el9.noarch

Complete!

Thông tin về gói ghostscript trên Rocky Linux 9

# yum info ghostscript
Last metadata expiration check: 0:16:33 ago on Wed 31 Jan 2024 06:03:05 PM +07.
Installed Packages
Name     : ghostscript
Version   : 9.54.0
Release   : 14.el9_3.0.1
Architecture : x86_64
Size     : 39 k
Source    : ghostscript-9.54.0-14.el9_3.0.1.src.rpm
Repository  : @System
From repo  : appstream
Summary   : Interpreter for PostScript language & PDF
URL     : https://ghostscript.com/
License   : AGPLv3+
Description : This package provides useful conversion utilities based on Ghostscript software,
       : for converting PS, PDF and other document formats between each other.
       :
       : Ghostscript is a suite of software providing an interpreter for Adobe Systems'
       : PostScript (PS) and Portable Document Format (PDF) page description languages.
       : Its primary purpose includes displaying (rasterization & rendering) and printing
       : of document pages, as well as conversions between different document formats.

ghostscript trên Ubuntu Server 22.04

# apt info ghostscript
Package: ghostscript
Version: 9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.6
Priority: optional
Section: text
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Printing Team <debian-printing@lists.debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 241 kB
Provides: postscript-viewer
Depends: libgs9 (= 9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.6), libc6 (>= 2.34)
Suggests: ghostscript-x
Homepage: https://www.ghostscript.com/
Task: print-server, ubuntu-desktop-minimal, ubuntu-desktop, ubuntu-desktop-raspi, kubuntu-desktop, xubuntu-core, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop-core, ubuntustudio-desktop, ubuntukylin-desktop, ubuntu-mate-core, ubuntu-mate-desktop, ubuntu-budgie-desktop, ubuntu-budgie-desktop-raspi
Download-Size: 49,4 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
Description: interpreter for the PostScript language and for PDF
 GPL Ghostscript is used for PostScript/PDF preview and printing.
 Usually as a back-end to a program such as ghostview, it can display
 PostScript and PDF documents in an X11 environment.
 .
 Furthermore, it can render PostScript and PDF files as graphics to be
 printed on non-PostScript printers. Supported printers include common
 dot-matrix, inkjet and laser models.

N: There is 1 additional record. Please use the '-a' switch to see it

Ghostscript có các lệnh sau

eps2eps (1)     - Ghostscript PostScript "distiller"
ghostscript (1)   - Ghostscript (PostScript and PDF language interpreter and previewer)
gs (1)        - Ghostscript (PostScript and PDF language interpreter and previewer)
gsnd (1)       - Run ghostscript (PostScript and PDF engine) without display
pdf2dsc (1)     - generate a PostScript page list of a PDF document
pdf2ps (1)      - Ghostscript PDF to PostScript translator
ps2ascii (1)     - Ghostscript translator from PostScript or PDF to ASCII
ps2epsi (1)     - generate conforming Encapsulated PostScript
ps2pdf (1)      - Convert PostScript to PDF using ghostscript
ps2pdf12 (1)     - Convert PostScript to PDF 1.2 (Acrobat 3-and-later compatible) using ghostscript
ps2pdf13 (1)     - Convert PostScript to PDF 1.3 (Acrobat 4-and-later compatible) using ghostscript
ps2pdf14 (1)     - Convert PostScript to PDF 1.4 (Acrobat 5-and-later compatible) using ghostscript
ps2pdfwr (1)     - Convert PostScript to PDF without specifying CompatibilityLevel, using ghostscript
ps2ps (1)      - Ghostscript PostScript "distiller"