Các khóa học Ansible trên Coursera

Coursera hiện tại có 17 khóa học Ansible như hình dưới Fundamentals of Ansible của Red Hat. Automation with Ansible của Whizlabs. Introduction to Ansible: The Fundamentals của Coursera Project Network. Mastering Ansible Automation của Codio. Ansible for Network Automation của Cisco Learning and Certifications. Network Automation Engineering Fundamentals Specialization của Cisco Learning and Certifications. …

Các khóa học Ansible trên Coursera Read More »