Bài tập DevOps hay bài tập Docker container hay bài tập Linux?

Bài tập DevOps cũng đúng vì liên quan đến container

Bài tập Docker container cũng được

Bài tập Linux cũng chính xác

Oracle Linux 7 slim fips container khác gì với Oracle Linux 7 slim container ?

Khóa học Build Docker container image optimize sẽ giúp bạn biết giải bài tập này