Bài tập Linux hay bài tập Docker container hay bài tập DevOps?

Bài tập Linux cũng đúng vì Oracle Linux là bản Linux được Oracle đóng gói.

Bài tập Docker container cũng được Oracle Linux được đóng gói thành container trên kho container của Docker Hub

Bài tập DevOps cũng đúng vì mần cái có liên quan đến container

Oracle Linux 8 slim fips container khác gì với Oracle Linux 8 slim container ?

Khóa học Build Docker container image optimize sẽ giúp bạn biết giải bài tập này