Ansible Galaxy bị lỗi gì vậy khi cài Ansible collections trên Ubuntu Server 22.04 LTS?

ansible-galaxy collection install community.general

Starting galaxy collection install process

Process install dependency map

[WARNING]: Skipping Galaxy server https://galaxy.ansible.com/api/. Got an unexpected error when getting available versions of collection community.general:

‘/api/v3/plugin/ansible/content/published/collections/index/community/general/versions/’

ERROR! Unexpected Exception, this is probably a bug: ‘/api/v3/plugin/ansible/content/published/collections/index/community/general/versions/’

Lỗi này sẽ được sửa trong code lập trình tự động của chúng tôi.

Khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu của chúng tôi không chỉ có màu hồng mà còn có màu tối hù của lỗi và cách sửa lỗi.

Học công nghệ thông tin không thể thiếu việc tìm lỗi, sửa lỗi.

Học công nghệ thông tin chuyên sâu để bạn có hiểu biết sâu sắc về công nghệ, để làm được nhiều thứ hay ho chứ không phải học kiểu xài công cụ, ăn xổi ở thì, học kiểu chụp giựt suốt ngày gặp lỗi, mò lỗi, sửa lỗi.

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100%